ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞLERİ

 

Prof. Dr. Walter DİX

15.10.1935 tarihinde Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Ziraat Fakültesine öğretim üyesi olarak atanmıştır. 1935 yılından ülkemizden ayrılışına kadar Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Ziraat Fakültesi Nebatat Yetiştirme ve Nebatat Islahı Enstitüsü Müdürü olarak görev yapmıştır. (Kaynak: Çiftçi C.Y., “Yüksek Ziraat Enstitüsü Ziraat, Tabii İlimler, Ziraat Sanatları ve Orman Fakülteleri’ne Alman Bilim İnsanlarının Katkıları” İkinci Vatan ve Ankara Üniversitesi (1933 – 1970). Ankara Üniversitesi Yayınları Yayın No: 506. ISBN: 978-605-136-269-4. 297 – 374. Ankara (2016)

 

 

Prof. Dr. Guido MATSCHENZ

01.03.1935 tarihinde Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Ziraat Fakültesine öğretim üyesi olarak atanmıştır. 1934-1935, 1935-1936, 1936-1937 öğretim yıllarında Ziraat muallimlerine mahsus Pedagoji Seminarı başlığı altında birçok ders vermiştir. Bunun yanında 1934 – 1935 öğretim yılında Nebatat Yetiştirme ve Nebatat Islahı Enstitüsü Müdürlüğü görevini yürütmüş ve bu enstitünün derslerini okutmuştur. 1934-1935, 1935-1936, 1936-1937 öğretim yıllarında Askerlere ziraat dersleri de vermiştir. (Kaynak: Çiftçi C.Y., “Yüksek Ziraat Enstitüsü Ziraat, Tabii İlimler, Ziraat Sanatları ve Orman Fakülteleri’ne Alman Bilim İnsanlarının Katkıları” İkinci Vatan ve Ankara Üniversitesi (1933 – 1970). Ankara Üniversitesi Yayınları Yayın No: 506. ISBN: 978-605-136-269-4. 297 – 374. Ankara (2016)

 

 

Prof. Dr. Ömer Rüştü TARMAN

27.4.1898’de Çankırı’da doğmuştur. Babası, 13.02.1886 dan 13.5.1929 tarihine kadar 43 yıl Çankırı’da Noterlik yapmış olan Osman Fahri Tarman ve annesi olan Zeliha Tarman’ın aileleri, iki nesil önce ilin köylerinden merkeze gelmiş olan çiftçilerdir.

İlk ve orta öğrenimim Çankırı’da yapmış olan TARMAN, ziraat öğrenimine 1913 sonbaharında imtihanla parasız yatılı olarak kabul edildiği Bursa Ziraat Ameliyat okulunda başlamıştır.

1916 yılı Haziran döneminde bu okuldan birincilikle mezun olduktan sonra aynı okulun ameliyat muallim muavinliğine atanmış, üç ay kadar bu görevde Tahsin COŞKAN’ın yardımcısı olarak çalıştıktan sonra Bursa özel idaresi tarafından kabul edilmiş olan burs ile Avrupa’ya gönderilmek üzere iken askeri hizmete alınmış­tır.

1916 yılı sonbaharından 1919 yılı Şubatının sonuna kadar ih­tiyat levazım subayı olarak mülga harbiye nezareti levazım dairesin­ce teşkil edilmiş olan ziraat şubesinde ve bu şube emrinde ordunun yiyecek ihtiyacını karşılamak amacı ile istihsal yapan ziraat tabur­larında çalışmıştır.

Terhisten sonra 1920 – 1925 yılları arasında Kastamonu ziraat okulunda öğretmen ve müdür muavinliği görevlerini, bu arada bir süre de özel bir çiftliğin müdürlüğünü yapmıştır.

Bundan sonra bir yıl süre ile Çankırı ortaokullarında öğretmen olarak çalışmıştır.

1926 yılı sonbaharında Çankırı ili özel idaresince kabul edilmiş olan burs ile tahsilini tamamlamak üzere gönderilmiş olduğu Alman­ya’da “Kayser Wilhelm Ilmi Teşvik Derneği” tarafından kurulmuş olan ıslah araştırmaları enstitüsünde, ıslah ihtisasını kazanmak üzere çalışmakta iken Berlin Yüksek Ziraat Okulunu da iyi derece ile bitir­miş ve adı geçen Enstitüde Prof. Dr. Ervin BAUR’ un yanında “Anthirrhinum majus’un bazı genlerinin ayrılmazlığı” konusunda hazırladığı Doktora mesaisi aynı okul tarafın­dan kabul edilmiş ve gerekli imtihanları da başardıktan sonra 1932 yılında “Zi­raat Doktoru” unvanını almıştır.

1932 yılı yazında yurda dönen TARMAN, 01.10.1932 tarihinde Ankara’da yeni açılmış olan Yüksek Ziraat Okulu Bitki Yetiştirme ve Islahı Enstitüsü başa­sistanlığına tayin edilmiş ve bir yıl sonra da 2291 sayılı kanun ile kurulmuş olan “Yüksek Ziraat Enstitüsü” Şefliğine terfi ettirilmiştir.

1939 da “Anadolu Yoncası” konulu Habilitasyon çalışmasını tamamlamış ve Doçent unvanını almıştır.

26.12.1941 tarihinde Profesörlüğe terfi ettirilen TARMAN 27.11.1946 – 11.08.1947 tarihleri arasında Yüksek Ziraat Enstitüsü Umumî Kâtipliği görevini yürütmüş, 11.08.1947 tarihinde Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğüne vekil olarak tayin edilmiş, bu görevi de 30.4.1948 tarihine kadar yapmış­tır.

TARMAN’a Federal Alman Cumhurbaşkanı tarafından 1. sınıf liyakat nişanı verilmiştir. TARMAN, 12.10.1993 tarihinde vefat etmiştir. (Kaynak: Çiftçi C.Y.Tarla Bitkileri Bölümü Çınarları”. Tarla Bitkileri Bilimi Derneği Yayın No 1. 110 s.(2015).)

 

 

Prof. Dr. Vamık TAYŞİ

1906 yılında İstanbul’da doğmuş, annesi öğretmen Ulviye hanım, babası öğretmen Fahrettin beydir. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da 1923 te tamamladıktan sonra Halkalı Ziraat Mektebi Âlisine girmiş ve 4 yıllık öğrenimden sonra buradan mezun olarak Ziraat Mühendisi unvanını almıştır.  İlk memuriyet haya­tına 1927 yılında Adana Pamuk Islah İstasyonunda başlamış ve kısa bir sura sonra aynı yıl bilgi ve görgüsünü arttırmak amacı ile Almanya*ya gönderilmiştir. Münih Teknik Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimleri dalında doktora çalışmasını tamamladıktan sonra 1932 yılında yurda dönmüş ve Yüksek Ziraat Mektebi Ziraatı Umumiye ve Islahı Nebatat asistanı olmuştur. 1933 yılında açılan Yüksek Ziraat Enstitüsü Nebatat Enstitüsü başasistanlığına naklen tayin edilmiştir. 1934 yılında vatani görevini yapmak üzere askere gitmiş ve bir yıl sonra da topçu yedek subaylığından terhis olmuş ve aynı tarihte Yüksek Ziraat Enstitüsündeki görevine dönmüştür. 1935 yılında kürsü şefi görevi­ne getirilmiştir.

1939 yılında Türkiye Yabani Yulaflar, Formların Toplanma ve Teşhisi, Kültür Yulafı Islahına Yarayışlarının Tetkiki” konulu Habilitasyon çalışmasını tamamlamış ve Doçent unvanını almıştır.

1942’de unvanen profesörlüğe terfi etmiştir. 1943’de 3 aylık askerlik görevinden sonra Yüksek Ziraat Enstitüsündeki görevine dönmüştür. 1943–1944 yıllarında Y.Z.E. Ziraat Fakültesi Dekanlığı görevini yürütmüştür. 1944–1946 yılları arasında T. C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü Müşavirliğinde bulunmuştur. 1950’de iki yıl süre ile Amerika’ya gönderilmiş, 1951 yılı sonunda Bitki Yetiştirme ve Islahı Kürsüsü Müdürlüğüne getirilmiştir.

1955 yılı Ağustos ayında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi kurucu dekanı olmuş. 1957 yılında da milletvekili seçilerek T.B.M.M. ne girmiştir. 1959 yılında Federal Almanya hükümeti tarafından kendisine “Büyük Liyakat Nişanı” verilmiştir. TAYŞİ, Temmuz 1976 da yaş haddinden emekliye ayrılmış, 19.03.1980 tarihinde vefat etmiştir.

 

Prof. Dr. Celal TARIMAN

1906 yılında Ziştov kasabasında doğmuştur. Rüştiye mektebi mu­allimi Hafız Hüseyin Efendinin oğludur. Edirne lisesini bitirdikten sonra 1931 yılında İktisat Vekâle­ti hesabına ziraat tahsil etmek üzere Berlin’e gitmiştir. 1935 yılın­da Berlin Yüksek Ziraat Okulun­dan mezun olmuş ve 1930 yılın­da Berlin Üniversitesi Ziraat Fa­kültesinin Bitki Yetiştirme ve Islahı Enstitüsünde doktora çalış­malarına başlamış, 1937 senesin­de doktorasını bitirmiştir. 1937 yılında Türkiye’ye dönmüş Ziraat Fakül­tesi Bitki Yetiştirme ve Islahı Enstitüsü asistanlığına tayin edilmiştir.

1942 de “Türkiye Ketenlerinin Morfolojik ve Tekno­lojik Vasıfları ve Bunlardan Faydalanma İmkânları” konulu habilitasyon çalışmasını tamamlamış ve Doçent unvanını almıştır.

1947 yılında da profesörlüğe yük­selmiştir. TARIMAN 1948 – 1950 ve 1962 – 1964 yılları arasında iki kez Ziraat Fakültesi Dekanlığı görevini yürütmüş, daha sonra kurulan Endüstri Bitkileri Kürsüsünün profesörlüğünü yapa­rak kürsünün kuruluş ve gelişmesinde büyük katkıları bulunmuştur. TARIMAN, 1974 yılında trafik kazasında vefat etmiştir

 

 

Prof. Dr. Osman TOSUN

1913 yılında İzmir ilinin Ödemiş ilçesine bağlı Adagüme köyünde doğmuştur. İlkokulu 1926 yılında Ödemiş’te; Ortaokulu 1929, Liseyi 1932 yılında İstanbul Erkek Lisesinde bitirmiştir. 1932 yılında Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü’ne girmiş ve 1936 yılında Yüksek Ziraat Mühendisi unvanı ile mezun olmuştur. Ziraat Fakültesinde okurken 1934 yılında Almanya’ya gitmiş, Leibzig Yakınlarında 400 ha lık bir çiftlikte 4 ay çalışmıştır. Mezun olduğu yıl Vekâlet tarafından Nebat Yetiştirme ve Islahı Enstitüsüne stajyer asistan olarak atanmış, bir sene bu Enstitüde çalıştıktan sonra 1937 yılı Temmuzunda Merkez Mücadele Enstitüsüne tayin olmuş ve bu Enstitüde 4 ay çalıştıktan sonra askerlik görevine gitmiştir. Askerlik sonrası, 1938 yılında Nebat Yetiştirme ve Islahı Enstitüsüne ikinci sınıf Asistan olarak atanmıştır.

“Buğday x Çavdar Melezleri Bazı Türk Buğday ve Çavdar Çeşitleri ile Ankara’da Elde Edilen Buğday x Çavdar Melezlerinde: Melezlenme ve Tohum Bağlama Vaziyetleri, Melezlerin Morfolojik ve Biyolojik Vasıfları ile Melez Danelerin Ekmeklik Değerleri Üzerinde Araştırmalar” konulu doktora tez çalışmasını Prof. Dr. TAYŞİ’nin danışmanlığında 1943 Haziranında tamamlamıştır.

“Türkiye Buğdaylarının Standardizasyonu Üzerinde Araştırmalar” konulu araştırması ile 08.06.1948 tarihinde doçentlik unvanını kazanmış ve 1953 yılında profesörlü­ğe yükselmiştir.

1955 yılında Bitki Yetiştirme ve Islahı Kürsüsü baş­kanı olan Prof. Tosun, meslek hayatı içerisinde gerek yurdumuzdaki, gerekse bütün dün­yadaki bilimsel çalışmaları yakından inceleme olanaklarını bulmuştur.

Bilimsel çalışmaları süresince 1937 – 1938, 1940 -1941 yıllarında 1’er yıl ve 1944 – 1945 yıllarında 15 ay süreli olmak üzere 3 kez askere gitmiş ve toplam olarak 39 ay askerlik yapmıştır.

TOSUN, 24. Hükümette (Cemal GÜRSEL) ve 25. Hükümette (Cemal GÜRSEL) 15 ay Tarım Bakanlığı görevin­de bulunmuştur. “Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyon Enstitüsü”, “Çayır Mer’a ve Zootekni Araştırma Enstitüsü” ve “Bölge Çeşit Deneme İşleri Müdürlüğü”, TOSUN’un Bakanlığı sırasında kurul­muştur.

TOSUN, çeşitli araştırmaları arasında kışlık tahıl ve kışlık yemeklik baklagil çeşitleri ıslahına özel bir önem vermiştir. Islah etti­ği çeşitlerden şimdiye kadar 5 tane “kışlık buğday”, 5 tane “kışlık ar­pa”, 5 tane “kışlık yulaf” ve 1 tane “kışlık tetraploid çavdar” çeşidini kendi adına; 4 tane “kışlık mercimek” çeşidini de Prof. Dr. Didar Eser’le birlikte tescil ettirmiştir. TOSUN, 1982 yılında yaş haddinden emekli olmuş, 7 Şubat 1994’te İzmir’de vefat etmiştir.

 

Prof. Dr. Fethi İNCEKARA

İsmail İncekara’nın oğludur; 1914 de Uşakta doğmuştur, ilkokulu Uşak’ta orta ve lise tahsilini İzmir’de tamamlayarak 1934 yılında lise tahsilini bitirmiş aynı yıl Yüksek Ziraat Enstitüsü Ziraat Fakültesine girerek 1938 yılında bu Fakülteden mezun olmuştur.

Tarım Bakanlığınca 1938 tarihinde Erenköy Amerikan Asma Fidanlığına ve 1939 yılında İstanbul Ziraat okulu­na öğretmen namzedi olarak tayin edil­miş; 1943 yılında Ziraat Fakültesi Bitki Yetiştirme ve Islahı Enstitüsüne asistan olarak girmiş; 1948 yılında Prof. TAYŞİ’nin yanında doktorasını yapmış, 1952 de “Türkiye’de Yetiştirilen Önemli Kenevir Çeşitlerinin Saplarında Lif Bakımından Ontogenetik, Anatomik, Morfolojik ve Teknolojik Araştırmalar” konulu ha­bilitasyon çalışmasını tamamlayınca doçentliğe yükselmiştir.

1954’de 1 yıl süre ile İngiltere’ye gitmiş ve 6 ay Cambridge Üniversitesinde kurslara katılmıştır. 1958 yılında, 1 yıl için Amerika’ya gönderilmiş ve bu süre zarfında Raleigh Üniversitesi Ziraat Koleji ve Maryland Üniversitesi Ziraat Fakültesinde, alanı ile ilgili kurslara katılmış ve çalışmalarda bulunmuştur.

İlk yıllarda, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinde misafir öğretim üyesi olarak ders vermiş, 1959 yılında da, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Agronomi Kürsüsünde Profesörlüğe, resmen atanmıştır. Ayrıca iki defa, Avrupa’da beş aylık sürelerle bilimsel inceleme ve araştırmalarda bulunmuştur.

1964 yılında, Milli Eğitim Bakanlığının atama kararı üzerine, 1 yıl süre ile Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinde ve 1969 yılında da yine 1 yıl Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinde Dekanlık görevleri yapmıştır.

Bilim alanında verdiği sayısız hizmetler yanında tiyatro – edebiyat ve güzel sanatlarda da üstün yetenekleri olan hocamız bu alanda Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesindeki Atatürk anıtında Atatürk’ün portesini kendi elleri ile şekillendirerek kalıcı bir eser bırakmıştır.

 

Prof. Dr. Hüseyin GÖKÇORA

Osman Gökçora’nın oğlu olup 1918 yılında Kızılcahamam’da doğmuştur. İlk tahsilini Kızılcahamam’da, Orta tahsilini Kayseri Lisesinde ve lise tahsilini de 1936 yılında Haydarpaşa’da tamamlamıştır. Aynı yıl Y.Z.E. Ziraat Fakültesine girmiş ve 1940 yılında Fakülteyi bitirmiştir.

1943 yılında Y. Z. E. Bitki Yetiştirme ve Islahı Enstitüsüne asistan olarak atanmıştır. 1945 yılında, ihtisas yapmak üzere üç sene için Amerika’ya gönderilmiş; “Türkiye’de Yetiştirilen Mısır Çeşitlerinin Başlıca Vasıfları Üzerinde Araştırmalar” konulu doktora tez çalışmasını 1950 yılında tamamlamıştır. 1952 de habilitasyon çalışmasını bitirip doçent olmuş ve 1960 yılında da profesörlüğe yükselmiştir. GÖKÇORA, 1985 yılında yaş haddinden emekli olmuş, 21 Mayıs 2000 de vefat etmiştir.

 

Prof. Dr. Mustafa IŞIKAN

1916 yılında Kilis’te doğmuş, 1930 da imtihanla ilkokul 4. sınıfa kabul edilmiştir. 1934 te Devlet imtihanını kazanarak Adana Erkek Lisesi Orta 3. sınıfına dahil olmuştur. 1938 yılında Adana Erkek Lisesini Fen kolundan pekiyi derece ile mezun olmuştur. 1939 da Ordu Ortaokulunda matematik öğretmen yardımcılığı yapmış, 1943 te Yüksek Ziraat Enstitüsü Ziraat Fakültesini bitirmiş bir müddet Ziraat Muallimi vekilliği, hu­bubat eksperliği yaptıktan sonra Çanakkale ziraat müdürlüğüne stajyer olarak tayin edilmiştir. 1944 – 1946 da askerlik görevini yaparak Tarım Bakanlığı Ziraî Ekono­mi şubesinde çalışmıştır. 1947 başında Ziraat Fakültesi Nebat Yetiştirme ve Islahı Enstitüsüne asistan olarak girmiş, 1948 senesinde Konuklar (Özden) Dev­let Üretme Çiftliğinde Ziraat Fakültesi pratikçi öğrencilerine amirlik yapmıştır. 1951 Temmuz ayında Prof. Celal TARIMAN’ ın yanında doktorasını tamamlamış, 1956 da habilitasyon çalışmasını bitirince Doçent ve 1966 da ise Pro­fesör olmuştur. IŞIKAN, 1984 yılında yaş haddinden emekli olmuş,2005 yılında vefat etmiştir.

 

Prof. Dr. Kamil İLİSULU

1922 (1338) de Ermenek’te (Konya) doğmuş, İlk tahsilinin bir kısmını Ermenek’te Mektebi Terakki ve Merkez İlkokullarında (1928 – 1931), bir kısmını da Üsküdar’da (İstanbul) 35 inci İlkokulda yapmıştır.1932). Ortaokul tahsilinin ilk iki yılını Karaman Ortaokulunda (1935 – 1937), üçüncü yılını Konya Valiliğince açılan imtihanı kazanarak bir müddet parasız yatılı olarak Konya Erkek Ortaokulunda ve yine aynı yılda Devlet imtihanını kazanarak parasız yatılı olarak Niğde Ortaokulunda tamamlamıştır (1938).  Lise tahsiline yine parasız yatılı olarak Kayseri Lisesinde devam ederek fen kolundan mezun olmuştur. (1939 – 1942).

Aynı yıl Yüksek Ziraat Enstitüsü Ziraat Fakültesi seçme imtihanını kazanarak parasız yatılı olarak 1946 da Fakülteyi bitirmiştir. 11.07.1946 da Ziraat Fakültesi Botanik Kürsüsüne stajyer asistan olarak tayin edilmiş, 11.11.1946 da Yedek Subay Okuluna gitmiş, 30.10.1947 de terhis olmuştur. 31.10.1947 de Tarım Bakanlığı Zirai Mücadele Şubesine tayin edilerek 30.04.1948 de şefliğe terfi etmiştir. 31.05.1950 de Ziraat Fakültesi asistanlık imtihanını kazanarak Endüstri Bitkileri Kürsüsü asistanlığına atanmıştır.

01.04.1954 tarihinde “Türkiye’de Yetiştirilen Patates Çeşitlerinin Başlıca Vasıfları Üzerinde Araştırmalar” konulu doktora çalışmasını Prof. Dr. Celal TARIMAN danışmanlığında tamamlamış ve Ziraat Doktoru unvanını almış, üniversite tarafından 30.09.1955 de ihtisas yapmak ve bilgi görgü artırılması amacı ile Amerika Birleşik Devletlerine gönderilmiş, yurda döndükten sonra Doçentlik çalışmalarını bitirerek 26.12.1958 de Doçent unvanını almıştır.

30.03.1968 de Profesörlüğe yükselmiş, 15.05.1968 ile 10.06.1973 arasında Adana Ziraat Fakültesi ve Çukurova Üniversitesinin kuruluşunda görev yapmıştır. İLİSULU, 1989 yılında yaş haddinden emekli olmuş, 17.10.2000 tarihinde vefat etmiştir.

 

Prof. Dr. Ömer BAKIR

1340 (1924) Kayseri’de doğmuştur. İlkokulu Kayseri’de (1931 – 1936) İstiklal İlkokulunda, Ortaokul (1936 – 1939) ve Liseyi (1939 – 1942) Kayseri Lisesinde okumuştur. 1942’de girdiği Yüksek Ziraat Enstitüsü Ziraat Fakültesini, 1946 yılında bitirmiştir. 1946 – 1954 yılları arasında Tarım Bakanlığı Kayseri Yem Nebatları Deneme Islah İstasyonu, Çorum Deneme Tarlası, Kayseri Yem Nebatları Deneme Tarlası, Ankara Zirai Araştırma Enstitüsü ve Kayseri Yem Nebatları Deneme Tarlasında çalışmıştır. Bu arada, 1953 – 1954 Oklahama A + M Collage U.S.A.Agronomy Departmentında eğitim görmüş,.1955 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümüne asistan olarak atanmıştır.

17.03.1959 tarihinde Prof. Dr. Ömer TARMAN’ın danışmanlığında “Ekolojik Faktörlerin Önemli Yem Bitkilerinin Büyüme ve Gelişmesine Tesirleri Üzerine Araştırmalar” konulu çalışması ile doktorasını tamamlamıştır.

23.10.1963 te “Orta Doğu Teknik Üniversitesi Arazisinde Bir Mera Etüdü” konulu habilitasyon çalışmasını tamamlamış ve Doçent unvanını almıştır.

15.07.1970 tarihinde “Vejetasyon Etüd ve Ölçmelerinde Kullanılan Bazı Önemli Metodların Mukayesesi” konulu çalışması ile Profesör olmuştur.

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Dekan Yardımcılığı, Kürsü Başkanlığı ve Bölüm Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, 1991 yılında yaş haddinden emekli olmuş, 2014 yılında vefat etmiştir.

 

Prof. Dr. Şahabettin ELÇİ

 1927 yılında Ardahan’da doğmuştur. İlk, orta ve lise tahsilini Erzurum’da yapmıştır. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesinden 1948’de mezun olmuştur. Bir yıl Ankara Zirai Mücadele Enstitüsü Fitopatoloji bölümünde çalışmıştır. 1950’de Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yem Bitkileri Çayır Mera Kürsüsü Asistan adayı olarak tayin olmuştur.

1954’te Prof. Dr. Ömer TARMAN’ın danışmanlığında “Anadolu’nun Önemli Yem Bitkilerinden Birkaç Korunga Türü Üzerinde Bazı Morfolojik ve Biyolojik Araştırmalar” konulu Doktora çalışmasını tamamlamıştır.

1954-1956’da iki yıl Amerika Birleşik  Devletleri’nde kendi bilim dalında araştırma ve incelemeler yapmıştır. Doçentlik tezini Amerika’da hazırlamıştır. 1957-58’de Askerlik görevini  yapmıştır.

1958’de “Kışlık Fiğ Elde Etmek Maksadı İle Türkiye’nin Önemli Fiğ Türleri Üzerinde Araştırmalar” konulu habiltasyon çalışmasını tamamlamış ve Doçent unvanını almıştır.

1965 yılında 5 ay Fransa’da   sitogenetik konusunda araştırmalar yapmış ve 21.02.1967 tarihinde Profesör olmuştur. 1970 yılında Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dekanlığına seçilmiştir.

1969–73 yılları arasında Adana Ziraat Fakültesi kuruluşunda çalışmıştır. 1970–73 yılları arasında Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yem Bitkileri Çayır Mera Kürsüsü Başkanlığını yapmıştır. 1978–1982 yılları arasında Fırat Üniversitesi, Fen Fakültesinde kendi isteği ile görev yapmıştır. Bu fakültenin önce Botanik sonra biyoloji bölüm başkanlığı yapmış ve daha sonra dekanlığına seçilmiştir. 1987 yılında Akdeniz Memleketleri, Yüksek Ziraat Araştırmaları Milletler Arası Merkezinin Bilimsel Danışmanlık Komitesi Üyeliğine Türkiye Temsilcisi olarak seçilmiştir.

1975 yılında seçildiği TÜBİTAK Tarım, Orman Araştırma Grubu üyeliği görevini 6 yıl süreyle yürütmüş, 6 yıl TÜBİTAK. “Kurak Bölge Araştırma Ünitesi Başkanlığı” görevinde bulunmuştur.

1994 yılında Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi  Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı iken birinci kez emekliye ayrılmıştır. 1998’de Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesindeki 3 yıllık öğretim üyesi ve rektör yardımcılığı görevinden ikinci kez emekli olmuştur.

Türk tarımında kullanılabilecek 12 yem bitkisi ıslah etmiştir. Bunlardan Elçi yoncası, Karaelçi fiği (Erzurum 147-L) ve Elçi korungası Türk köylüsünün elinde yetiştirilmekte, tarımda başarı ile kullanılmaktadır. Sayın Hocama sağlıklı ve uzun bir yaşam diliyorum.

 

Prof. Dr. Fahrettin TOSUN

05.01.1926 tarihinde Akşehir’in Azan köyünde doğmuştur. İlk tahsiline Azarı Köyü İlkokulunda başlamış, Akşehir İlçesindeki Cumhuriyet İlkokulunda tamamlamıştır. Ortaokulu da aynı İlçede bitirdikten sonra 1946 yılında Afyon Lisesinden mezun olmuştur.

1946 yılında Tarım Bakanlığı’ndan burslu olarak Yüksek Ziraat Enstitüsü Ziraat Fakültesi’ni kazanmış, 1948 yılında Yüksek Ziraat Enstitüsü kapatıldığından, 1950 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden mezun olmuştur.

1950-1952 yılları arasında askerlik görevini Yedek Subay olarak yaptıktan sonra Tarım Bakanlığının Ankara Tohum Islah İstasyonunda görev almış ve 1955 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yem Bitkileri, Çayır-Mera Kürsüsüne asistan olarak atanmıştır. 1957 yılında kurulmakta olan Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesine geçmiş ve eğitim görmek üzere A.B.D. Nebraska Üniversitesine gönderilmiştir. Bu kurumda “The effect of time, depth and rate of seeding upon number of seadlinge, plant height and forage yield of sainfoin’’ adlı tezi ile Yüksek Lisans ‘’Master (Msc)’’ derecesi almıştır. Lincoln’daki Nebraska Üniversitesi’nde  Major-Agronomy-Range Management konusunda “Botanical composition of Prairic Vegetation in relation to certain site characteristics and   management practices’’ konulu tezi ile 1961 yılında da Ziraat Doktoru unvanını almıştır.

1961 yılında Atatürk Üniversitesine dönmüş ve aynı yıl Ziraat Fakültesinin Zirai Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne atanmıştır. Bu görevi 1973 yılına kadar sürdürmüştür.

26.11.1965 tarihinde “Yonca ve Kılçıksız Bromda Biçme Aralığı İle Yüksekliğinin Gövde ve Kök Gelişmesine Olan Etkileri Üzerinde Araştırmalar” konulu doçentlik tezi ile Üniversite Doçenti unvanını almıştır.

31.07.1969 tarihinde “Transekt Metodu İle Yapılan Mera Vejetasyon Çalışmalarında Optimum Numune İntensitesinin Tespiti Üzerinde Bir Araştırma’’ konulu Profesörlük Takdim Tezi ile Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’nde Profesör unvanını almıştır.

Profesör olduktan sonra fakültenin Tarla Bitkileri Bölümü Başkanlığına seçilmiş ve bu görevi 04.10.1978 tarihine kadar sürdürmüştür.

26.08.1978 gün ve 16389 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 21046 sayılı kararname ile Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden, Ondokuzmayıs Üniversitesi Fen ve Mühendislik Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyeliğine atanmış ve aynı üniversite senatosunun 02.11.1978 gün ve 78/126 sayılı kararı ile 1750 Sayılı Üniversiteler Yasası’nın 46. Maddesine göre idari ve öğretim görevleri yapmak üzere aynı üniversitenin Ziraat Fakültesinde görevlendirilmiştir.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesinin Yönetim Kurulunun 17.11.1978 gün ve 78/1 sayılı kararı ile aynı fakültenin dekanlığına seçilmiş ve bu görevini ağustos 1982 sonuna kadar sürdürmüştür. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)’nun 31.08.1982 gün ve 3193-102 sayılı yazısı ile tekrar aynı fakültenin dekanlığına atanmıştır. Bu görevi yaş haddinden emekli olduğu 05.01.1993 tarihine kadar sürdürmüştür. Prof. Dr. Fahrettin TOSUN 25 Mayıs 2000 tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir. Merhum Prof. Dr. Fahrettin TOSUN evli ve üç çocuk babasıdır.

 

Prof. Dr. Emin EKİZ

1926 yılında Isparta’nın Gelendost İlçesinde doğmuştur. İlköğrenimini Gelendost İlkokulu’nda, Ortaöğrenimini Yalvaç Ortaokulu’nda, lise öğrenimini Konya Lisesi’nde tamamlamıştır. 1948 yılında Milli Eğitim Bakanlığı burslusu olarak A.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Bölümünü kazanmış, 1952 yılında mezun olmuştur. 1952 – 1954 yılları arasında Kepirtepe İlköğretmen Okulunda görev yapmıştır. 1954-1955 yılları arasında Ankara’da Mamak Muharebe Okulunda Yedeksubay olarak askerlik görevini tamamlamıştır.1955-1957 yılları arasında Pazarören İlköğretmen Okulunda, 1957-1959 yılları arasında Hasanoğlan Atatürk İlköğretmen Okulunda tarım öğretmenliği ve tarım şefliği görevlerinde bulunmuştur. 1959 yılında Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Endüstri Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Kürsüsü’ne asistan olarak atanmıştır.

31.04.1964 tarihinde “Türkiye’de Önemli Bazı Orabanche Türlerinin Biyolojisi, Morfolojisi ve Konukçu Bitkilere Yaptığı Zararlar Üzerinde Araştırmalar” konulu çalışmasını Prof. Dr. Celal TARIMAN danışmanlığında tamamlayarak “Ziraat Doktoru” unvanı almıştır.

1970 yılında “Orabanşa Dayanıklı V.1646 Ayçiçeği Çeşidi İle Yerli Ayçiçeğinin Adaptasyon ve Stabilite Özellikleri Üzerinde Bazı Araştırmalar ve Seleksiyon Çalışmaları” konulu doçentlik tezi ile Üniversite Doçenti unvanını almıştır.

1973 yılında kontenjanla yurt dışına gitmiş, Fransa’da, Station ’d Amélioration des Plantes-Clermont-Ferrand, Station ’d Amélioration des Plantes-INRA-Montpellier’de Endüstri Bitkilerine ait araştırmalarla ilgili tetkik ve incelemelerde bulunmuştur

1980 yılında “Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Kardeş Döllerinde Farklı Yöntemlerle Döl Geliştirilmesi ve Sentetik Çeşit Elde Edilmesi Üzerinde Araştırmalar” konulu Profesörlük Takdim Tezi ile Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’nde Profesör unvanını almıştır.

Prof. Dr. Emin EKİZ, 05.03.1993 tarihinde yaş haddinden emekli olmuş, 22.09.2009 tarihinde vefat etmiştir. Merhum Prof. Dr. EKİZ, evli ve dört çocuk babasıdır.

 

Prof. Dr. Sadık GENÇKAN

Sadık GENÇKAN 1927 yılında Adana’da doğmuş, 1948’de yatılı okuduğu Yozgat Lisesi Fen kolundan, 1952 yılında da Tarım Bakanlığı hesabına okuduğu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun olmuştur. Bir ay Koçaş Teknik Ziraat Okulunda ve bir sene de Ankara Teknik Ziraat Müdürlüğünde çalıştıktan sonra, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Yetiştirme ve Islahı Kürsüsüne asistan olarak atanmıştır. 1956 yılında “Türkiye’nin Önemli Nohut Çeşitlerinin Başlıca Vasıfları Üzerinde Araştırmalar” konulu çalışmasını Prof. Dr. Vamık TAYŞİ danışmanlığında tamamlayarak “Ziraat Doktoru” unvanı almıştır.

Aynı yıl içinde bir burs ile Batı Almanya’ya gönderilerek 9 ay süre ile Münih Yüksek Mühendis Okulu Freishing Ziraat Fakültesinde Bitki Yetiştirme Dalında çalışmıştır.

Dr. Sadık GENÇKAN yurda dönüşünden sonra Ege Üniversitesi Ziraat Fakülte­sine naklen atanmış ve 1 yıl süre ile tekrar Almanya’ya gönderilmiştir. Giessen’de Justus von Liebig Üniversitesi Ziraat Fakültesinde Çayır-Mer’a ve Yem Bitkileri Kültürü Enstitüsünde Bitki Sosyolojisi Bilim Dalının Floristik ve Metodik alanlarında çalışmıştır. 6 Kasım 1965 tarihinde Üniversite Doçenti unvanını kazanan Doç. Dr. Sadık GENÇKAN 11.04.1967 – 19.07.1068 ve 15.04.1980 – 21.01.1994 tarihleri arasında Çayır-Mer’a ve Yem Bitkileri Kürsü Başkanı olarak görev yapmıştır. 18.07.1968-18.08.1969 tarihleri arasında Batı Almanya’da ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde bilimsel inceleme ve araştırmalar yapan Doç. Dr. Sadık GENÇKAN, 7 Şubat 1973 tarihinde Profesörlüğe yükseltilmiştir.

Prof. Dr. Sadık GENÇKAN, 21.01.1994 tarihinde vefat etmiştir. Merhum hocamız, evli ve 3 çocuk babasıdır.

 

Prof. Dr. Zahir ÖĞÜTÇÜ

1924 senesinde Tarsus’ta doğmuştur. İlkokul öğrenimini Kastamonu İsfendiyarbey ilkokulunda, orta öğrenimini Antalya’da, lise öğrenimini Ankara Atatürk lisesinde yapmıştır. 1948 yılında kaydolduğu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden 1952 yılında mezun olmuştur. 1952 -1954 yılları arasında Yedek Subay olarak askerlik görevini yapmıştır. 1954 Kasım ayında açılan asistanlık sınavını kazanarak 19.11.1954 tarihinde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Bölümü Endüstri Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Kürsüsüne asistan olarak atanmıştır. 25.11-1957 – 24.11.1958 tarihinde ihtisasını yapmak üzere Almanya’ya gönderilmiştir.

30.11.1959 tarihinde “Türkiye’de Yetiştirilen Yerli ve Yabancı Menşeli Yerfıstıkları Üzerinde Bazı Araştırmalar” konulu çalışmasını Prof. Dr. Celal TARIMAN danışmanlığında tamamlayarak “Ziraat Doktoru” unvanı almıştır.

01.10.1962 – 30.09.1963 tarihleri arasında Max-Planck Kültür Bitkileri Islahı Enstitüsü’nde (Max-Planck Instıtut fur Kulturpflanzenzüchtung) Vicia faba’da mutagen uygulamalarının sitolojik etkilerini araştırmış, Secale cereale ve Secale montanum arasındaki melezlerin sitolojisi üzerinde çalışmıştır.

1969 yılında doçentlik tezini tamamlayarak Üniversite Doçenti unvanını almıştır.

1979 yılında “Orta Anadolu Koşullarında Kışlık Yetiştirilen Kolza (Brassica napus L. Ssp. Oleifera [Metzg.] Sinsk.) Çeşitlerinin Verim ve Kaliteye İlişkin Karakterleri” konulu Profesörlük Takdim Tezi ile Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’nde Profesör unvanını almıştır. 08.08.1985 tarihinde emekli olan Prof. Dr. Zahir ÖĞÜTÇÜ, 13 Temmuz 1993 tarihinde vefat etmiştir.

 

Prof. Dr. İbrahim DEMİR

13.08.1931 tarihinde Şumnu (Bulgaristan)’da doğmuştur. İlk, orta ve lise tahsilini Şumnu’da tamamlamıştır. 1955 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun olmuştur.

Toprak-Su Teşkilatında 2,5 ay çalıştıktan sonra 15.08.1955 tarihinde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Kürsüsü’ne asistan olarak atanmıştır. Aynı yıl geçici görevle Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesine gönderilmiş, 01.12.1957 tarihine kadar çalıştıktan sonra buradaki kadroya naklen atanmıştır.

1958 yılında Berlin Teknik Üniversitesi Bitki Genetiği ve Islahı Enstitüsünde iki yıl süre ile DAAD bursiyeri olarak çalışmış, susamın sitolojisi üzerinde araştırmalar yapmış ve konusu ile ilgili ders ve seminerlere katılmıştır.

02.02.1960 tarihinde doktora tez çalışmasını tamamlayarak “Ziraat Doktoru” unvanı almıştır.

1964-1965 yıllarında Max-Planck Enstitüsü bursiyeri olarak bir yıl süre ile Rosenhof Bitki Genetiği Enstitüsü’nde anisoploid pancarda aneuploidi ve bunun verim ve diğer karakterler üzerine etkisi konusunda araştırma yapmıştır.

20.12.1965 tarihinde doçentlik tezini tamamlayarak Üniversite Doçenti unvanını almıştır. Doç. Dr. İbrahim DEMİR, 1968-1969 yıllarında Max-Planck ve Giessen Ziraat Fakültesi Bitki Yetiştirme ve Islah Bölümünde 1 yıl süre ile yabani pancarların sitolojisi, Meksika, Alman ve Türk buğday çeşitlerinin photperiyoda ve thermoperiyoda karşı reaksiyonları üzerinde araştırmalar yapmıştır.

1971 yılında Profesörlüğe yükseltilen İbrahim DEMİR, 04.07.1974 – 05.11.1974 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Zîraat Fakültesi Dekanlığı, 14.01.1975 – 14.01.1977 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Yabancı Diller Okulu Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 1973 yılında TÜBİTAK tarafından kendisine Cumhuriyet’in 50. yıl dönümü bilim ödülü verilmiştir. Şubat 1981 tarihinde TÜBİTAK Tarım ve Ormancılık Yürütme Komitesi Üyeliğine seçilen Prof. Dr. İbrahim DEMİR, 9 yıl süre ile bu görevi yürütmüştür.

01.10.1976 – 15.04.1980 tarihleri arasında Agroekoloji ve Genel Bitki Islahı Kürsü Başkanlığı, 15.03.1082 – 01.07.1998 tarihleri arasında Tarla Bitkileri Bölüm Başkanlığı görevlerini yürütmüştür.

Islah çalışmaları sonucu geliştirerek tescil ettirdiği çeşitler; Gölmarmara (Susam); Menemen-88 (E. buğday) ve Bakırçay (triticale)’dır. Prof. Dr. İbrahim DEMİR, Türk-Alman ortak tarımsal araştırmalardaki üstün başarıları nedeniyle 1998 yılında Almanya, Giessen Justus-Liebig Üniversitesi “Giesevius-Plaket” ödülünü almıştır.

13.08.1998 tarihinde yaş haddinden emekli olan Prof. Dr. İbrahim DEMİR, 14.05.2011 tarihinde vefat etmiştir. Merhum Hocamız, evli ve 2 çocuk babasıdır.

 

Prof. Dr. Ekrem KÜN

1935 yılında Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde doğan ve ilköğrenimi orada tamamlayan Ekrem KÜN, Akhisar Orta Okulunda girdiği parasız yatılı sınavını kazanarak Aydın’da başladığı orta öğrenimi 1953 yılında Aydın Lisesi’nde tamamladıktan sonra, girdiği Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Bölümü lisans öğrenimini 1957 yılında bitirmiş, aynı yıl açılan sınavı kazanarak Bitki Yetiştirme ve Islahı Kürsüsü’ne asistan olarak atanmıştır.

13.06.1962 tarihinde “Ankara Şartlarında Elde Edilen Yulaf Melezleri ve Bunların Bazı Vasıfları Üzerinde Araştırmalar” konulu doktora çalışmasını tamamlayarak “Ziraat Doktoru” unvanını almıştır.

1967- 68 yıllarında Almanya Göttingen George-August Üniversitesi’nde bitki sitogenetiği ve ıslahı üzerinde öğrenim ve araştırmalar yapmış; bir süre fakülte asistan temsilcisi olarak görevi yapmıştır.

1970 yılında “Tetraploid (T. turgidum L.) ve Hekzaploid (T. aestivum L. ssp. vulgare) Buğday Melezlerinde Dizomik Bitkiler Elde Etme İmkanları” konulu doçentlik tezi ile Üniversite Doçenti unvanını almıştır.

1979 yılında “Türkiye Yabani Buğdaylarının (Aegilops L.) Islah Yönünden Önemli Bazı Karakterleri Üzerinde Araştırmalar” konulu Profesörlük Takdim Tezi ile Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’nde Profesör unvanını almıştır

Prof. Dr. Ekrem KÜN, 1979- 86 yıllarında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanlığı, 1979- 85 yıllarında, TUBİTAK Kurak Bölge Tarla Bitkileri Araştırma Ünitesi Başkanlığı, 1994- 2001 yıllarında TUBİTAK Tarım, Orman ve Gıda Teknolojileri Araştırma Grup Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

1979- 85 yıllarında Başkanı olduğu; TUBİTAK Kurak Bölge Tarla Bitkileri Araştırma Ünitesi’nin çalışmalarıyla başlatılıp Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Eskişehir Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü eşgüdümünde yürütülen “Nadas Alanlarının Daraltılması (NAD) Projesi”nin on yıllık uygulanmalarında Bakanlığın programlama ve değerlendirme grup etkinliklerinde on yıl boyunca yakın işbirliğinde bulunmuştur. Bu proje sonunda, nadas alanlarımızda yaklaşık üç milyon hektar azalmayla; özellikle yemeklik dane baklagil üretim ve dışsatımında Türkiye dünya liderliğine yükselmiştir. 1986-88 yıllarında Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’nda uzman üye olarak görev yapan Prof. Dr. Ekrem KÜN, TUBİTAK ve TİGEM gibi kurumların denetlenmesinde görev almıştır.

1992 yılında, Dünya Bankası “Küresel Çevre Olanakları (GEF)” fonundan desteklenen “Genetik Çeşitliliğin Yerinde Korunması” pilot projesi Hazırlama Komisyonunda yerel danışman olarak çalışmış, 1995- 96 yıllarında Devlet Planlama Teşkilatı güdümünde “Bozkır Ekosistemleri Biyolojik Çeşitliliğinin Korunması Ulusal Eylem Planı” taslağını hazırlamakla görevli Komisyon Başkanı, 1996 yılında Çevre, Tarım ve Köyişleri ve Orman Bakanlıkları ortak projesi “Bitkisel Genetik Çeşitliliğin Yerinde Korunması Ulusal Planı” hazırlanmasında da Danışman olarak çalışmıştır.

Prof. Dr. Ekrem KÜN, 1995- 99 yılları arasında, T.C. Devlet Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nce desteklenen Türk Cumhuriyetleri ile Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayi İşbirliği Geliştirilmesi Projesi’nde Heyet üye ve Başkanı olarak, yurt içinde ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde görev yapmıştır. A. Ü. Ziraat Fakültesi’ndeki görevi yanında, 1975- 76 yıllarında Ç.Ü. Ziraat Fakültesi’nde, 1980- 81 yılında 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde, 1985- 86 yıllarında Cumhuriyet Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde Serin İklim Tahılları ve Sıcak İklim Tahılları, 1972- 78 yıllarında Milli Savunma Bakanlığı Harita Yüksek Teknik Okulu’nda Bitki Örtüsü derslerini vermiştir.

1994-2001 yılları arasında TÜBİTAK Tarım Orman ve Gıda Teknolojileri Araştırma Grubu üyesi olarak görevlendirilen Prof. Dr. Ekrem KÜN, Turkish Journal of Agriculture and Forestry Yayın Danışma Kurulu, Üniversitelerarası Kurul Ziraat- Orman Doçentlik Alan Komisyonu, 1997- 2001 arasında A.Ü. Uluslararası Tarımsal Araştırma Bilimsel İşbirliği Merkezi Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır.  “Nadas alanlarının daraltılarak, yeni alanların bitkisel üretime kazandırılması ve biyoçeşitliliğin korunması gibi dünyada ve Türkiye’de öncelikli öneme sahip konulardaki öncü çalışmaları nedeniyle” 2002 TUBİTAK Hizmet Ödülü kazanmıştır.

Prof. Dr. Ekrem KÜN, 2002 yılında yaş haddinden emekli olmuştur.

Prof. Dr. Ekrem KÜN, aktif meslek yaşamında olduğu gibi; emeklilik döneminde de TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası’nın çeşitli çalışma ve etkinliklerine katkılarda bulunmuş; ZMO’nın her beş yılda bir ve yedincisini 2010 yılında düzenlediği Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongrelerinin, dört kez (20 yıl) Düzenleme ve Bilim Kurulu Başkanı olarak görevlendirilmiş, ayrıca, ZMO Öğrenci Kurultayı’nın başlatılıp ve altı yıldır sürdürülmesine katkıda bulunmuş; Ziraat Mühendisleri Odası’nın 2000 Yılı Bilim Ödülü’nü kazanmıştır. 2007 yılında Çevre ve Orman Bakanlığı’nca hazırlattırılan Biyolojik Çeşitlilik Stratejik Eylem Planı çalışma grubunda tarım biyoçeşitlilik uzmanı olarak görev yapmıştır.

Prof. Dr. Ekrem KÜN, çoğu ders kitabı olmak üzere 115 yayına sahip olup, evli ve bir çocuk babası olup, 05.12.2012 tarihinde vefat etmiştir.

 

Prof. Dr. Didar ESER

1935 yılında Samsun’un Çarşamba ilçesinde doğmuştur. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Samsun’da tamamlamıştır.

1954 yılında Tarım Bakanlığı burslusu olarak Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Bölümünü kazanmış,1958 yılında mezun olmuştur.

Mezun olduktan sonra Ankara Teknik Ziraat Müdürlüğü’nde çalışmaya başlamış, aynı yıl açılan asistanlık sınavını kazanarak 27.01.1959 tarihinde Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Yetiştirme ve Islahı Kürsüsü’ne asistanlığa atanmıştır

27.01.1964 tarihinde “Türkiye’de Yetiştirilen Mercimek Çeşitlerinin Önemli Morfolojik Karakterleri Üzerinde Araştırmalar” konulu tez çalışmasını Prof. Dr. Osman TOSUN danışmanlığında tamamlayarak “Ziraat Doktoru” unvanı almıştır.

03.03.1967 – 12.03.1969 tarihleri arasında Göttingen Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Yetiştirme ve Islahı Kürsüsünde sitoloji konusunda çalışmalarda bulunmuştur

04.11.1969 tarihinde “Avena sativa’da Rontgen Işınlarının ve Isının Redüksiyon Bölünme Üzerine Etkileri ve Aneuploid Bitki Elde Edebilme İmkanları” konulu doçentlik tezi ile Üniversite Doçenti unvanını almıştır.

1976 yılında “Nohut (Cicer arietinum L.)’ta Başlıca Bitki Özelliklerinin Kalıtım Değerleri; Bu Özellikler ile Bitki Verimi Arasında İlişkiler ve Ascocyhta rabiei (Pass.)’ye Dayanıklılığın Kalıtımı” konulu Profesörlük Takdim Tezi ile profesörlük unvanını almıştır.

1975 yılı Hindistan Haydarabat’ta ICRISAT, 1977 ve 1979 yıllarında Suriye Halep’te: ICARDA’nın düzenlediği “Yemeklik Tane Baklagiller” konusundaki uluslararası sempozyumlara, 1987 ve 1992’de Almanya’da Göttingen ve Hohenheim Üniversitelerinde düzenlenen “Alman ve Türk Üniversiteleri Arasında Bilimsel İşbirliği” konusundaki sempozyumlara tebliğli olarak katılmıştır.

Prof Dr. Didar ESER’in, çalışma arkadaşları ile beraber ıslah ettikleri 1975 yılında tescil edilen dört kışlık mercimek çeşidi (Kışlık-Pul1l, Kışlık-Yeşil 21, Kışlık-Yeşil 31 ve Kışlık-Kırmızı 51), 1986 da tescil edilen bir adet kışlık arpa çeşidi (Ankara –  86) ve 1987 yılında tescil edilen bir adet nohut çeşidi (Eser 87) bulunmaktadır

Prof. Dr. Didar ESER 1962-1966 yıllan arasında Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Yönetim Kurulu üyesi olarak çalışmıştır.

1985-1994 yılları arasında üç dönem Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu’nun Müdireliğini yapmıştır.

1995 yılında Yüksek Öğretim Kurulu’na Üniversitelerarası Kurulca seçilerek üye olarak atanmış,  08.01.1997 – 07.07.2002 tarihleri arasında Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

Prof. Dr. Didar ESER, 1990-94 yılları arasında “Kadın “Dernekleri Federasyonu Genel Başkanlığı görevini yürütmüştür. Ayrıca Türk – Alman Tarım ve Tabii Bilimler Derneği,  Samsun Yardımlaşma ve Kültür Vakfı ile Büyük Anadolu Vakfı kurucu üyesidir.

Prof. Dr. Didar ESER’in 19’u yabancı dilde, biri ders kitabı ve biri yardımcı ders kitabı olmak üzere 76 adet yayınlanmış eseri bulunmakta olup, 07.07.2002 tarihinde yaş haddinden emekli olmuştur.

 

Prof. Dr. Ahmet ERAÇ

15.03.1936 yılında Adana’da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Adana’da tamamlamış, 1955 yılında Adana Erkek Lisesi’nden mezun olmuştur. Aynı yıl Tarım Bakanlığından burslu olarak Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Bölümü’ne kaydolmuş, öğrenciyken pratik çalışmasını 1958 yılı yaz aylarında Almanya’da yapmış, 1959 yılında da mezun olmuştur. Mezuniyet sonrası Adana Bölge Zirai Araştırma Enstitüsüne atanmış, 1960-1961 yıllarında Yedek Subay olarak askerlik görevini yapmıştır. Askerlik sonrası Ankara Çayır Mer’a Yem Bitkileri ve Zootekni Araştırma Enstitüsünde göreve başlamış, burada çalışırken F.A.O. bursuyla bir yıllık süreyle yem bitkileri ıslahı ile ilgili olarak İngiltere’de Aberystvvyth Welsh Plant Breeding Station’a gönderilmiştir. İngiltere’de iken Alberta Üniversitesinden bir ihtisas bursu temin ederek Kanada’ya gitmiş, burada Genetik dalında “Inheritance of Some Characters in Inter-and Intraspecific Crosses of Medicago” konulu tezini tamamlayarak Master derecesi almıştır. 1967 yılında Ankara’daki eski çalışma yerime dönmüş, 1968 yılı başlarında İzmir Zirai Araştırma ve İntrodüksiyon Merkezine tayin edilmiştir.

1969 yılı Mart ayında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinde açılan asistanlık sınavını kazanarak Yem Bitkileri Çayır ve Mer’a Kürsüsüne atanmıştır.

16.03.1973 tarihinde “Bazı Tek Yıllık Yonca Çeşitlerinin Önemli Morfolojik ve Biyolojik Karakterleri Üzerinde Araştırmalar” konulu çalışmasını Prof. Dr. Ömer BAKIR danışmanlığında tamamlayarak “Ziraat Doktoru” unvanı almıştır. 1974 yılında Hollanda’da 3 aylık “Plant Breeding” kursuna katılmıştır.

30 Kasım 1977 tarihinde “Bazı Önemli Tek Yıllık Yonca Tür ve Varyetelerinde Tohum ve Ot Verimi ve Verime Etkili Başlıca Karakterler Üzerinde Araştırmalar” konulu doçentlik tezi ile Üniversite Doçenti unvanını almıştır.

12 Eylül 1988 tarihinde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’nde Profesör unvanını almıştır. Tarla Bitkileri Anabilim Dalıyla ilgili yayınlanmış 51 eseri olan 15.03.2003 tarihinde yaş haddinden emekli olan Prof. Dr. Ahmet ERAÇ, evli ve iki çocuk babasıdır.

 

Prof. Dr. İhsan ÖZKAYNAK

1934 yılında Ankara’nın Lezgi Köyünde doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden 1959 yılında mezun olmuştur. Yedek Subaylık görevini tamamladıktan sonra, aynı fakültede asistan olarak göreve başlamıştır. 1965 yılında “Ankara Şartlarında Kayseri Yoncası (Medicago sativa L.)’nın Tohum Tutma Özellikleri Üzerine Araştırmalar” konulu çalışmasını Prof. Dr. Ömer TARMAN danışmanlığında tamamlayarak “Ziraat Doktoru” unvanı almıştır.

22.01.1974 tarihinde “Kendilenmiş Yonca Klonlarının Diallel Melezlemelerle Kombinasyon Yeteneği ve (Heterosis) Melez Azmanlığına Etkisi Üzerinde Araştırmalar” konulu doçentlik tezi ile Üniversite Doçenti unvanını almıştır.

1969-1970 yıllarında burslu olarak iki yıl müddetle Alman­ya’da bilim dalım ile ilgili araştırmalarda bulunmuştur.

1981 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’nde Profesör unvanını almıştır.

1982 yılında Konya Selçuk Üniversitesinin, yeni açılan Ziraat Fakültesinde öğretim üyesi olarak göreve başlamıştır.

1985-1988 yıllan arasında, kadrosu Selçuk Üniversitesinde kalmak üzere, Diyarbakır Dicle Üniversitesine bağlı Şanlıurfa Ziraat Fakültesinde Dekan olarak görev yapmış, Bilahare kadrosunun bulunduğu  Selçuk Üniversitesindeki görevine dönmüştür.

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ndeki öğretim üyeliği görevimin  yanı sıra, aynı Üniversitede 1990-1996 yıllan arasında Rektör Yardımcısı, 1991-96 yıllan arasın­da Ziraat Fakültesi Dekanı olarak görev yapmıştır.

Tarihe ve şiire özel ilgisi bulunan hocamızın, tarihi, milli ve hamasi mahiyette yazdığı bazı şiirleri  çeşitli dergilerde yayınlanmıştır. “TARİH KONUŞUYOR” ve  “ATAM’A  ÇAĞRI” adlı iki şiir kitapçığı yayınlanmıştır.

1998 yılında  TRT Genel   Müdürlüğü tarafından, ülke çapında düzenlenen “75. YIL CUMHURİYET  MARŞI YARIŞMASI”nda, sözleri kendisine ait  olan ve Nejat  BAŞEĞMEZLER tarafından bestelenen eser, “75. YIL CUMHURİYET MARŞI” olarak seçilmiş ve ödül almıştır. Milli, tarihi, hamasi ve didaktik mahiyetteki şiirlerinin yer aldığı “TARİH  KONUŞUYOR- Metehan’dan Atatürk’e” adlı yeni eseri yayma hazır, “GÖKKUBBE   ŞAHİDİMİZ” adlı yeni şiir kitabı da yayına hazırlamaktadır.

1996 yılında kendi isteğiyle emekliye ayrılan Prof. Dr. İhsan ÖZKAYNAK evli ve 3 çocuk babası olup, 2015 yılında vefat etmiştir.

 

Prof. Dr. Sezen ŞEHİRALİ

20.02.1938’de Trabzon’un Sürmene ilçesinde doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Trabzon’da yapmış, 1954 – 1955 öğretim yılında Ondokuzmayıs Lisesi’nden (Samsun) mezun olmuştur. 1955 yılında Tarım Bakanlığı burslusu olarak Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Bölümünü kazanmış, 1959 yılında mezun olmuştur. Ekim 1959’da açılan asistanlık sınavını kazanarak 30.11.1959 tarihinde Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Yetiştirme ve Islahı Kürsüsü’ne asistanlığa atanmıştır.

Kasım 1965’te “Türkiye’de Yetişen Bodur Fasulye Çeşitlerinin Tarla Ziraatı Yönünden Önemli Başlıca Morfolojik ve Biyolojik Vasıfları Üzerinde Araştırmalar” konulu çalışmasını Prof. Dr. Osman TOSUN danışmanlığında tamamlayarak “Ziraat Doktoru” unvanı almıştır.

31.03.1967 – 31.03.1969 tarihleri arasında askerlik görevini Yedek Subay olarak yapmıştır. 31.03.1969’da Ziraat Fakültesi Bitki Yetiştirme ve Islahı Kürsüsü Asistanlığı görevine dönmüştür. 1960-1972 yılları arasında Prof. Dr. Osman TOSUN yönetimindeki “Yeni Kültür Bitkileri Araştırma Projesi” kapsamında, Türkiye’nin tüm bölgelerine yapılan gezilerle, bitki ve tohum örnekleri toplanmasında etkin görev alarak, toplanan 2282 türün örneklerinin gen bankasına kayıtları, tanımı ve daha sonra ileri analiz işlemleri için gerekli çalışmalarda bulunmuştur.

23.11.1972 tarihinde “Bodur Fasulyede (Phaseolus vulgaris L.) Cinsiyet Hücrelerinin Oluşumu, Döllenme Biyolojisi ve Hava Sıcaklığının Verime Etkileri” konulu doçentlik tezi ile Üniversite Doçenti unvanını almıştır.

1975 – 1977 yılları arasında Almanya Göttingen’de George August Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Yetiştirme ve Islahı Enstitüsü’nde “Baklada Protein Kalitesi Islahı” konusunda çalışmıştır.

15.07.1980 tarihinde ”Bodur Fasulyede (Phaseolus vulgaris L. var. nanus  DEKAP.) Ekim Sıklığının Verimle İlgili Bazı Karakterler Üzerine Etkisi” konulu Profesörlük Takdim Tezi ile Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’nde Profesör unvanını almıştır.

27.11.1981 tarihinde Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcılığına atanmıştır. Bu görevini sürdürmekte iken, 30.08.1982’de Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi için Kurucu Dekan olarak atanmış, 30.08.1985 tarihinde dekanlık görevini tamamlamıştır. Dekanlığı süresinde Tarla Bitkileri Bölüm Başkanlığı görevini de yürütmüştür. Kurucu Dekanlık döneminin bitiminde,  Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü öğretim üyeliği görevine dönmüştür. 01.04.1988 – 02.06.1989 tarihleri arasında T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu emrinde geçici uzman olarak görevlendirilmiştir. 01.07.1989 -19.08.1989 tarihleri arasında incelemelerde bulunmak üzere Federal Almanya’da görevlendirilmiştir. 23.02.1990 – 09.09.1991 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi “ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı” olarak görev yapmıştır. 18.04.1990 tarihinde beyaz daneli bodur horoz fasulye çeşidi “Şehirali 90” olarak tescil edilmiştir. 07.12.1990 – 09.09.1991 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Bilim Dalı Başkanlığı yapmıştır. 40/b maddesi uyarınca Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi’ne iki yıl süreyle görevlendirilmiştir. 13.07.1993 tarihinde, Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’nde açık bulunan profesörlük kadrosuna atanmıştır. 19.10.1994 – 23.11.2000 tarihleri arasında Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu’nda “Profesör üye” olarak çalışmıştır. 15.09.1995 – 10.09.2001 tarihleri arasında iki dönem Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’nde “Bölüm Başkanlığı” yapmıştır. 17.10.1998 – 02.05.2001 tarihleri arasında Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi “Bitkisel Üretim Program Koordinatörlüğü” görevini yürütmüştür. 15.11.1999 – 18.11.1999 tarihleri arasında Adana’da düzenlenen “Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi”nde Bilim Kurulu Üyeliği yapmıştır. 17.09.2001 – 21.09.2001 tarihleri arasında Tekirdağ’da düzenlenen “Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi”nin Düzenleme Kurulu Başkanlığı ve Bilim Kurulu Üyeliği yapmıştır. 2001 – 2005 yılları arasında Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü öğretim üyesi olarak çalışmış; 45 yıl 8 ay çalışma sonucu 20.02.2005 günü yaş haddinden emekli olmuştur. Prof. Dr. Sezen ŞEHİRALİ evli olup, bir çocuk babasıdır.

 

Prof. Dr. Nevzat YÜRÜR

1932 yılında Tokat’ın Niksar ilçesinde doğmuştur. İlkokul öğrenimini Niksar’da, Orta ve Lise öğrenimini Tokat’ta tamamlamıştır.

1954 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Bölümünden 1959 Şubat döneminde yılında mezun olmuştur. 31.03.1959 tarihinde Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Yetiştirme ve Islahı Kürsüsü’ne asistan olarak atanmıştır.

28.03.1964 tarihinde ”Türkiye’de Yetiştirilen Çavdar Çeşitlerinin Önemli Morfolojik Karakterleri Üzerinde Araştırmalar” konulu tez çalışmasını Prof. Dr. Osman TOSUN danışmanlığında tamamlayarak “Ziraat Doktoru” unvanı almıştır.

30.9,1964 – 30.9.1966 tarihleri arasında Yedek Subay olarak askerlik görevini yapmıştır.

08.01.1969 – 03.05.1971 tarihleri arasında Almanya Göttingen’de George August Üniversitesi Ziraat Fakültesi Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung Enstitüsü”nde araştırmalarda bulunmuştur.

23.11.1972 tarihinde  ”Saksılarda Değişik Toprak Yoğunluğu ve Su Kapasitesinde Tarlada Sürülmüş ve Sürülmemiş Parsellerde Yetiştirilen Yazlık Arpada Çim Kökü Gelişmesi Üzerinde Bazı Araştırmalar” konulu doçentlik tezi ile Üniversite Doçenti unvanını almıştır.

12.04.1975 –  27.06.1975 tarihleri arasında “RCD” teknik işbirliği programı içerisinde İran’ın KERMANSAH Araştırma İstasyonu’nda “Kuruda Buğday Yetiştirilmesi” konusunda uzman  olarak konferanslar vermiştir.

09.06.1981 tarihinde ” Kara Nadas ve Kimyasal Nadasın Buğday (Triticum aestivum L.)’ın Kök Sistemi ve Tane Verimi ile Bazı Toprak Özellikleri Üzerine Etkileri” konulu Profesörlük Takdim Tezi ile Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’nde Profesör unvanını almıştır.

27.01.1983 tarihinde Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla  B i t kileri Bölümü’nde  Profesörlük kadrosuna atanmış,  1983 -1988 yılları arasında  Tarla  Bitkileri  Bölüm Başkanı ve Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı olarak, 1988 – 1991 yılları arasında da Ziraat Fakültesi Dekanı olarak görev  yapmıştır. 06 – 09 Ekim 1987 tarihinde TÜBİTAK Desteği ile Bursa’da Türkiye Tahıl Sempozyumunu gerçekleştirmiş, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla B i t kileri Bölümü Başkanı görevinde iken 01.01 1999 tarihinde yaş haddinden emekli olmuştur. Prof. Dr. Nevzat YÜRÜR, evli ve iki çocuk babasıdır.

 

Prof. Dr. İbrahim Kadri ATAKİŞİ

10.01.1935 tarihinde Amasya’da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Amasya’da, Lise öğrenimini Adana ve Samsun 19 Mayıs Lisesinde tamamlamıştır.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkiler Yetiştirme ve Islahı Bölümü’nden 1960 yılında mezun olmuştur. Kısa bir süre Amasya Ziraat Müdürlüğünde Ziraat Yüksek Mühendisi olarak görev yaptıktan sonra Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkiler Yetiştirme ve Islahı Bölümü Endüstri Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Kürsüsüne asistan olarak atanmıştır.

1965 yılında ”Çeşitli Şartlarda Pancar Fidelerinin Yetiştirilmesi ve Tohum Üretimi Üzerinde Araştırmalar” konulu tez çalışmasını Prof. Dr. Celal TARIMAN danışmanlığında tamamlayarak “Ziraat Doktoru” unvanı almıştır.

1965 – 1967 yılları arasında, Yedek Subay olarak askerlik görevini tamamlayarak kürsüdeki görevine dönmüştür. A.Ü.Ziraat Fakültesi ile Göttingen Üniversitesi arasındaki anlaşma programı çerçevesinde yoğun Almanca dil kursunda başarılı olarak 1969 yılında Almanya’ya gönderilmiştir. İki aylık Goethe Enstitüsündeki dil öğreniminden sonra, Göttingen Ziraat Fakültesi Bitki Islahı Enstitüsünde çalışmaya başlamıştır. Kolza ve Haşhaş tohumlarında yağasitleri konusunda Doçentlik tez çalışmasını hazırlayarak yurda dönmüştür.

1972 yılında ”Çeşitli Gelişme Dönemlerine Göre Haşhaş ve Kolzada Lipid ve Yağ Asitlerinin Durumu Üzerinde Araştırmalar” konulu doçentlik tezi ile Üniversite Doçenti unvanını almıştır.

1973 yılında Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’ne atanmıştır.

1978 yılında ”Çukurova Bölgesinde İkinci Ürün Soya Çeşitleri Üzerinde Bir Araştırma” konulu Profesörlük Takdim Tezi ile Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’nde Profesör unvanını almıştır.

1983 yılında, yeni açılan Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’ne atanmıştır.

Çukurova Üniversitesi ve Trakya Üniversitelerinin kuruluşlarında kurucu öğretim üyesi olarak hizmette bulunmuştur.

Prof. Dr. İbrahim Kadri ATAKİŞİ’nin Endüstri Bitkiler konusunda araştırma derleme, makale ve ders kitapları olmak üzere çok sayıda eseri bulunmaktadır. Çukurova’da İkinci Ürün Soya konusundaki araştırma ve çalışmalarını uluslar arası alanlara taşımış, U.S.A, Brezilya ve Çin’de yapılan kongrelere katılarak bildirilerini sunmuştur.

Kurucu Öğretim Üyesi olarak görev yaptığı Çukurova ve Trakya Üniversitelerinde, Bölüm Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı, Üniversite Senato ve Yönetim Kurulu Üyeliği, ÖSYM danışma kurulu üyeliği ve Adana İl Sınav Yöneticiliği görevlerinde bulunmuştur. Adana Soya Tanıtma Derneği ve Namık Kemal Üniversitesi Kurma Derneği Başkanlığı yapmıştır.

Prof. Dr. İbrahim Kadri ATAKİŞİ, 10.01.2002 yılında yaş haddinden emekli olmuştur. Hocamız evli, 2 çocuk ve 3 torun sahibidir.

 

Prof. Dr. İbrahim GENÇ

1939 yılında Amasya’nın Gümüşhacıköy İlçesi Eslemez Köyünde doğmuştur. İlk ve Orta Öğrenimini Gümüşhacıköy ve Çorum’da tamamlamıştır.

1956 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünden 1960 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Yetiştirme ve Islahı Kürsüsü’ne asistan olarak atanmıştır.

22.11.1965 tarihinde ”Ankara’nın Başlıca İlçelerinde Kışlık olarak Ekilen Tahıl Tohumluklarının Fiziksel ve Biyolojik Değerleri ve Bunların Ekim Metotları Üzerinde Araştırmalar” konulu tez çalışmasını Prof. Dr. Osman TOSUN danışmanlığında tamamlayarak “Ziraat Doktoru” unvanı almıştır.

23.11.1972 tarihinde ” Yerli ve Yabancı Ekmeklik Buğday çeşitlerinde Verim ve Verime Etkili Başlıca Karakterler Üzerinde Araştırmalar” konulu doçentlik tezi ile Üniversite Doçenti unvanını almıştır.

1973 yılında Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’ne Bölüm Başkanı olarak atanmıştır.

1978 yılında ” Cumhuriyet-75 Buğday Çeşitinde (T. aestivum L. Em Thell) Bitki Başına Kardeş Sayısının Verim ve Verim Unsurlarına Etkileri Üzerinde Bir Araştırma” konulu Profesörlük Takdim Tezi ile Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’nde Profesör unvanını almıştır.

1971 yılında Wageningen Üniversitesi (Hollanda)’nde düzenlenen 1. Uluslar arası Bitki Islahı kursuna, 1974 yılında, İtalya’nın Roma Kentinde Uluslar arası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) ve Gıda Tarım Örgütü (FAO) tarafından ortaklaşa düzenlenen Mutasyon ve Bitki ıslahı Kursuna katılmıştır..

1975-1990 yılları arasında B.Almanya, Hollanda, İsrail, Avustralya, Suriye, Sovyetler Birliği, Azerbaycan ve Arnavutluk’ta çeşitli kuruluşlarda tetkik ve incelemelerde bulunmuştur.

1960 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde akademisyen olarak göreve başlayan Prof. Dr. İbrahim GENÇ, 1973 yılına kadar görev yaptığı bölümde ülkemiz tahıl ekim alanlarının büyük çoğunluğunun yer aldığı Orta Anadolu bölgesinde Prof. Dr. Osman TOSUN başkanlığındaki ekip içersinde bölgedeki tahıl tarımının sorunlarına yönelik olarak yürütülen araştırmalarda görev yapmıştır.

1973 yılından emekli olduğu 2006 yılına kadar Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümde kurduğu bir ekiple birlikte yaptığı buğday ıslahı araştırmaları sonucu üç ekmeklik buğday (Genç-88, Genç-99, Balattila), iki makarnalık buğday çeşidi (Balcalı-85 ve Balcalı-2000) ve bir Tritikale çeşidi (Tacettinbey)  geliştirmiş ve tescil ettirmiştir.

Aralık 1981’de Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcılığına atanmış ve bu görevi Ağustos 2000’e kadar aralıksız olarak 18 yıl 8 ay sürdürmüştür. Ayrıca. 1973-1980 ve 1983-2006 yılları arasında Tarla Bitkileri Bölümü Başkanlığı, 1982- 2001 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Senato Üyeliği, 1984-2000 yılları arasında ÖSYM Adana İl Sınav Yöneticiliği ve 1994-2001 yılları arasında Üniversiteler arası kurul üyeliği görevlerini yürütmüştür.

Prof. Dr. İbrahim GENÇ, 1971-2006 yılları arasında yayınlanmış 150 civarında ulusal ve uluslar arası yayını bulunmaktadır.

Prof. Dr. İbrahim GENÇ, 2006 yılında yaş haddinden emekli olmuş, evli, iki çocuk babası ve 3 torun sahibidir.

 

 

Prof. Dr. Günal AKBAY

1935 yılında Muğla’nın Güllük ilçesinde doğmuştur. İlköğrenimini Güllük’te tamamlamış, Orta öğrenime Milas Orta Okulu’nda başlamış, İzmir-Bornova Bölge Ziraat Okulundan, 1961 yılında da Muğla Turgut Reis Lisesi Edebiyat Bölümünden mezun olmuştur. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Bölümüne kaydolmuş, 1965 yılında mezun olmuştur.  30.07.1965 tarihinde asis­tanlık sınavını kazanarak Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Bölümü Bitki Yetiştirme ve Islahı Kürsüsü’ne asistan olarak atanmıştır.

24.03.1970 tarihinde “Orta Anadolu Şartlarında Arpa Islahı İçin Ön Planda Ele Alınması Gerekli Başlıca Karakterlerin Kalıtımı Üzerinde Araştırmalar ” konulu çalışmasını Prof. Dr. Osman TOSUN danışmanlığında tamamlayarak “Ziraat Doktoru” unvanı almıştır.

1973 yılında üç ay süreli Hollanda- Wageningen Üniversitesi “3rd İnternational Plant Breding Course” katılmış, 1975 – 1977 yılları arasında Almanya – Göttingen Üniversitesi’ne , burslu ve iki yıl süreli araştırıcı olarak görevlendirilmiştir.

1977 yılında “EMS (Ethyl Methanesulfonate) Uygulanmış İki Arpa Çeşidinin M4 ve M5 Hatlarında Verim ve Verimle İlgili Başlıca Karakterler Üzerinde Araştırmalar” konulu doçentlik tezi ile Üniversite Doçenti unvanını almıştır.

1981 – 1983 yılları arasında Bursa Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Kurucu Üyesi olarak görev yapmıştır.

– 1991 yılları arasında Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Araştırma Uygulama Çiftliği Kurucu Müdürlüğü görevini yürütmüştür.

1988 yılında “Farklı EMS (Ethyl Methane Sulphonate) Dozlarının Uygulandığı Tokak 157/37 (Hordeum vulgare L.) İki Sıralı Arpa Çeşidi Tohumlarının Farklı Ortam ve Farklı Sürelerle Bekletilmesinin M1 Bitkilerinin Bazı Özellikleri Üzerine Etkileri” konulu Profesörlük Takdim Tezi ile Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’nde Profesör unvanını almıştır.

1991 – 1992 yıllarında Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dekanlığı, 1992 – 2000 yılları arasında Ankara Üniversitesi Rektörlüğü görevlerinde bulunmuştur.

Prof. Dr. Günal AKBAY, 1999 yılında Soka Universty, Japonya (En Büyük Şeref Ödülü), 1994 yılında Al-Farabi Devlet Üniversitesi, Kazakistan (Onursal Doktora),  1995 yılında Girne Amerikan Üniversitesi, KKTC (Onursal Doktora), 1997 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC (Onursal Doktora), 1998 yılında Nahçivan Devlet Üniversitesi,  Azerbaycan (Onursal Doktora), 1999 yılında Komrat Devlet Üniversitesi, Moldovya (Onursal Doktora), 2000 yılında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (Fair Play Şeref Ödülü),  Polonya Cumhurbaşkanı (Devlet Liyakat Nişanı) ve  National Chengchi University Taiwan (Onursal Doktora) ödüllerini almıştır.

Ayrıca Prof. Dr. Günal AKBAY, Cemal Saltık Federasyonunda Futbol Federasyonu Kurul üyeliği, Yılmaz Tokatlı Federasyonunda Merkez Hakem Komitesi Üyeliği,  Erdoğan Ünver Federasyonu ve Erdenay Oflaz Federsyonunda Merkez Hakem Komitesi Başkanlığı, Deplasmanlı Amatör Türkiye Ligi Kurul Asbaşkanlığı, Hakem Hocası ve Federasyon Gözlemciliği, Türkiye Futbol Adamları Derneği Asbaşkanlığı ve Ankara Şube Başkanlığı görevlerinde de bulunmuştur.

Prof. Dr. Günal AKBAY, 2001 yılında kendi isteği ile emekli olmuş, evli ve bir çocuk babasıdır.

 

 


Prof. Dr. Celâl ER

1945 yılında doğmuştur. 1956’da ilkokulu, 1962’de orta ve liseyi, 1966 yılında da Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesini bitirmiştir. 1968 – 1970 yılları arasında askerlik görevini tamamlamıştır. 1973 yılında “Şeker Pancarı Tarla Denemelerinde Uygun Parsel Büyüklüğü ve Tekerrür Sayısı Üzerine Araştırmalar” konulu tez çalışmasını tamamlayarak doktor unvanını almıştır. Celâl ER, 1975-77 yılları arasında Almanya’da Max Planck Bitki Genetiği Enstitüsü’nde bitki (Şekerpancarı) ıslahı ile ilgili araştırmalarda bulunmuştur. “Polyploid Şeker Pancarında Kromozom Dengesi Üzerine Araştırmalar” konulu Doçentlik tezini tamamlayarak 1978 yılında Doçent ve 1988 yılında Profesör olmuştur. 1978’den itibaren kendi fakültesi başta olmak üzere Samsun, Tokat ve Konya Ziraat Fakültelerinde Lisans ve Lisansüstü dersler vermiştir. Celâl ER çok sayıda Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri yönetmiştir. Yine çok sayıda Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik ve Profesörlük jürilerinde bulunan Celâl ER, TÜBİTAK ve diğer muhtelif kuruluşlar ile birlikte araştırma projeleri yürütmüştür. Önemli bir kısmı araştırma olmak üzere çok sayıda derleme, tebliğ ve makaleler yayınlamış, çok sayıda yurt içi ve yurt dışı toplantılara katılmıştır. Beş tanesi ders kitabı olmak üzere Türkçe ve yabancı dilde yayınları bulunmaktadır. Celâl ER, 1981-86 yılları arasında Ank. Ün. Fen Bilimleri Enstitüsünde Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği, 1989-91’de TKB Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 1991-92’de TKB Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 1998’den 2002 yılına kadar, TKB Mer’a Fonu Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Celâl ER, 1994-97 arasında Başbakanlık Başdanışmanlığında bulunmuştur. 1994 yılından 2006 yılına kadar 12 yıl Tarla Bitkileri Bölümü Başkanlığı görevini yürütmüştür.

Celâl ER, 2002 yılında Türk Tarımına yapmış olduğu bilimsel katkı ve hizmetlerden dolayı TZY Müh. Birliği ve Vakfı tarafından ihdas edilen “Prof. Dr. Orhan DÜZGÜNEŞ Bilim Ödülü’nü”, Ayrıca Organik Tarım, Biyolojik Çeşitlilik ve Sürdürülebilir Tarım konularında yaptığı çalışmalardan dolayı 16 Ekim 2004 Dünya Gıda Günü’nde BM Gıda ve Tarım Organizasyonu (FAO) tarafından “2004 yılı Gıda Güvenliği İçin Biyolojik Çeşitlilik Gümüş Ödülü”nü almıştır. 01.01.2012 tarihinde yaş haddinden emekliye ayrılmıştır.  Celâl ER, evli ve iki çocuğu vardır.

 

 

Prof. Dr. Orhan ASLAN

11.01.1945 tarihinde Samsun’un Havza İlçesinde doğmuştur. 1968 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi Bölümü’nden mezun olmuştur. 28 Şubat 1968 tarihinde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri  Bölümü Endüstri Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Kürsüsü’ne asistan olarak atanmıştır.

1973 yılında “Ayçiçeğinde Bitki Sıklığı ve Çeşitli Gübrelerin, Verim ve Bazı Bitki Özellikleri Üzerine Etkisi” konulu tez çalışmasını tamamlayarak Ziraat Doktoru unvanını almıştır. 1982 yılında Ondokuzmayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’ne Yardımcı Doçent olarak atanmıştır. 1983 yılında “Değişik Gelişim Devrelerinde Hasat Edilen Farklı Tohum Renkli Haşhaş Bitkilerinin Muhtelif Kısımlarındaki Alkaloid Oluşumu Üzerinde Araştırmalar” konulu habilitasyon tez çalışmasını tamamlayarak Doçent unvanını almıştır. 1984 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı’na geçmiştir. 1989 yılında Gazi Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı’nda Profesörlüğe yükseltilmiştir.

1984-1985 yılları arasında G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi ABD Başkanı, 1985-1986 yılları arasında Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Başkanı, 1985-1991 yılları arasında Halter Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, 1986-1992 yılları arasında Gazi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı, 1986-1992 yılları arasında Gazi Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi, 1986-1992 yılları arasında Gazi Üniversitesi Senato Üyesi, 1986-1989 yılları arasında Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanı, 1985-1996 yılları arasında Türk Kooperatifçilik Kurumu Yayın Kurulu Başkan ve Raportörü, 1988-1990 yılları arasında Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkan Yardımcısı, 1990-1991 yılları arasında M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu Fen Bilimleri Komisyonu Üyesi , 1990- (Devam) Türk Standardları Enstitüsü Ziraat Hazırlık Grubu Başkanı, 1993- 1997 yılları arasında Türk Kooperatifçilik Kurumu  Haysiyet Divanı Üyesi, 1993- 1997 yılları arasında Güreş Federasyonu Asbaşkanı, 1993-1996 yılları arasında Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı, 1994-1995 yıllarında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı,1995-1996 yıllarında Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır.

Danışmanlığında, 14 doktora, 28 yüksek lisans tezi tamamlanmıştır. Yurtiçi ve yurtdışında yayınlanmış, 85 yayını bulunmaktadır. Prof. Dr. Orhan Arslan 11.01.2012 tarihinde yaş haddinden emekli olmuş, evli ve 3 çocuk babasıdır.

 

Doç. Dr. Metin TOKLUOĞLU

1946 yılında İstanbul’da doğmuştur. 1968 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Bölümü’nden Ziraat Yüksek Mühendisi olarak mezun olmuştur.

Mezuniyet sonrası Eskişehir Tohum Islahı ve Deneme İstasyonu Müdürlüğüne Ziraat Yüksek Mühendisi olarak atanmıştır.

Mart 1969’da açılan asistanlık imtihanını kazanarak 31.03.1969 tarihinde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Yem Bitkileri Çayır ve Mer’a Kürsüsüne asistan olarak atanmıştır. Prof. Dr. Ömer BAKIR danışmanlığında “Bazı Mer’a Bitkilerinin Önemli Morfolojik, Biyolojik ve Tarımsal Karakterleri Üzerinde Araştırmalar” konulu doktora tez çalışmasını 01.02.1974 tarihinde tamamlayarak “Ziraat Doktoru” unvanını almıştır.

01.04.1974 – 31.07.1975 tarihleri arasında askerlik görevini tamamlamıştır.12.04.1976 tarihinde tekrar Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Yem Bitkileri Çayır ve Mer’a Kürsüsüne Dr. Asistan olarak atanmıştır. 22.03.1980 tarihinde Üniversite Doçenti unvanını almıştır.

02.12.1982 tarihinde 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’ne bir yıl süre ile görevlendirilmiştir. 14.11.1983 tarihinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’ne Doçent Dr. olarak naklen atanmıştır. Doç. Dr. Metin TOKLUOĞLU, 14.09.1986 tarihinde vefat etmiştir.

 

Prof. Dr. Neşet ARSLAN

04.12.1948 tarihinde Kayseri ili Erkilet Bucağına bağlı Vatan Köyü’nde doğmuş, İlk, orta ve lise tahsilini Kayseri’de tamamlamıştır. 1966 yılında A.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Bölümüne Tarım Bakanlığı adına burslu öğrenci olarak kaydolmuş, 1971 yılında ziraat yüksek mühendisi olarak mezun olmuştur. Mezuniyetinin bir yıl gecikmesi Ziraat Fakültesinde 9 ay boykot olmasıdır. A.Ü. Ziraat Fakültesi 1970 yılında mezun verememiştir. Mayıs 1971’den itibaren üç ay süre ile Tarım Bakanlığına bağlı Muş Alparslan Ziraat Meslek Lisesinde stajyer öğretmen olarak çalışmış, 29 Haziran 1971’de açılan asistanlık sınavlarını kazanarak Ziraat Fakültesi Endüstri Bitkileri Kürsüsü’ne asistan olarak atanmıştır. 1975 yılı Haziran ayında “Patateste Tohum, Yumru ve Göz ile Yetiştirme Tekniğinin Verime Etkileri Üzerinde Araştırmalar” konulu doktora tez çalışmasını tamamlayarak Doktor unvanını almıştır. Aynı yıl kısa dönem Yedek Subay olarak askerliğini yapmıştır.

1981 yılında bir yıl süre ile Federal Almanya’nın Braunschweig şehrinde bulunan “Forschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL) Institut für Pflanzenbau und –züchtung” Enstitüsü’nde Doku Kültürleri ve Yabani Patateslerin Kuraklığa Dayanıklılığı konularında çalışmalar yapmıştır.

1983 Nisan ayında “Yerelmasının (Helianthus tuberosus L.) Bazı Morfolojik, Fizyolojik ve Agronomik Karakterleri Üzerinde Araştırmalar” konulu tez çalışmasını tamamlayarak “Üniversite Doçenti” unvanını almıştır. Tarla Bitkileri Bölümünde açık bulunan Yardımcı Doçentlik kadrosuna 25.10.1984’de, doçentlik kadrosuna 18.6.1986’da, profesörlük kadrosuna ise 14.10.1988 tarihinde atanmıştır.

Asistan olarak göreve başladığından bu yana bölüm öğrencilerine verilen derslerden, Lif Bitkileri, Yağ Bitkileri, Nişasta-Şeker Bitkileri, Tütün-İlaç ve Baharat Bitkileri, diğer bölüm öğrencilerine verilen Endüstri Bitkileri ve Tarla Bitkileri derslerinin uygulamaları ile Lif Bitkileri, Nişasta-Şeker Bitkileri, Tütün-İlaç ve Baharat Bitkileri, Tarla Tarımı, Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyonu, Tarla Ürünlerinin Standardizasyonu ve Depolanması derslerinde görev almıştır.

Tokat G.O.P. Ü. Ziraat Fakültesinde bir yıl (1986) Nişasta- Şeker Bitkileri, Konya S.Ü. Ziraat Fakültesinde altı yıl Lif Bitkileri ve Tütün-İlaç ve Baharat Bitkileri derslerini vermiştir.

Yüksek Lisans derslerinden Kokulu Bitkiler Yetiştirme ve Islahı, Lif Bitkileri Özel Yetştirme ve Islahı, Tütün ve Baharat Bitkileri Yetiştirme ve Islahı, Keyf Bitkileri Kalite Öğeleri, Tıbbi Bitkiler Yetiştirme ve Islahı, Türkiye’nin Soğanlı ve Yumrulu Bitkileri derslerini yürütmüştür.

Tarım Bakanlığı araştırma projelerinin görüşüldüğü toplantılarda Endüstri Bitkileri ve Bitki Genetik Kaynakları toplantılarının hemen hemen tamamında Fakültemizi temsil etmiş, halen Araştırma Projelerinin değerlendirilmesini yapan Araştırma Tavsiye Komitesi’(ATK) nde görev yapmaktadır.

1989 yılından bu yana adı geçen Bakanlık’ta Doğal Çiçek Soğanları Teknik Komitesi Üyesi, 1996 yılından bu yana da CITES Türkiye Flora Bilimsel kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Kurulduğundan bu yana Ankara Üniversitesi Tıbbi Bitkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi (ANTABARUM), Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir. Yurtiçi ve yurtdışında yayınlanmış, 200 yayını bulunmaktadır.

Prof. Dr. Neşet ARSLAN, evli ve üç çocuk babasıdır.

 

Prof. Dr. Esvet AÇIKGÖZ

1950 yılında Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde doğmuş, 1967 yılında Ankara Gazi Lisesinden, 1972 yılı Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’nden mezun olmuştur.

Mart 1973 döneminde Yem Bitkileri Çayır ve Mer’a Kürsüsü’ne asistan olarak atanmış, 1976 yılında  “Adi Otlak Ayrığında (Agropyron  cristatum   L.  Gaertn.)  Bazı Morfolojik Tarımsal Özellikleri ile Çiçek Biyolojisi Üzerinde Araştırmalar” konulu tez çalışmasını tamamlayarak Doktor unvanını almıştır. 1977 yılında Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu’nun verdiği doktora sonrası ile ABD, Utah State Üniversitesi’nde 9 ay süre ile yem bitkileri ıslahı konusunda araştırmalar yapmış, ardından İsrail, Hebrew Üniversitesi’nde 4 ay süre ile araştırmalarımı sürdürdüm. 1980 yılında “Bazı Tek Yıllık Baklagil Yembitkilerinin Fide Devresindeki Soğuğa Dayanıklılığı ve Bunun Morfolojik Karakterler,  Kimyasal Kompozisyon ve Osmotik Potansiyel ile İlişkileri” konulu tez çalışmasını tamamlayarak Doçent unvanını almıştır. Aynı yıl National Research Council’den kazandığı burs ile Kanada, Saskatchwan Üniversitesi’nde bir yıl süre ile yem bitkileri ıslahı konusunda bilimsel araştırmalar yapmıştır. 1982 yılında Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’ne kadrolu Doçent olarak atanmış, 07.10.1988 tarihinde profesörlüğe yükseltilmiştir. Değişik ülkelerde kısa süreli yem bitkileri yetiştirme ve ıslahı konularında bilimsel incelemeler yapmıştır.

Uludağ Üniversitesinde Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Üniversite Senatosu Üyeliği ve Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevlerini yürütmüş, 1998 yılından bugüne Tarla Bitkileri Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Değişik Üniversitelerdeki akademik aşama jürilerinde yabancı dil ve bilim jüri üyesi olarak görev yapmıştır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nda oluşturulan çeşit tescil komisyonları, ihtisas komisyonları ve gurup toplantılarına başkan veya üye olarak katılmıştır. Ziraat Mühendisleri Odası’nın birçok komisyonunda ve teknik kongrelerde görev almıştır. YÖK Akademik Değerlendirme ve Akreditasyon Komitesine seçilmiş, Uludağ Üniversitesi Akreditasyon Üst Kurulu başkan yardımcılığı görevini yürütmüştür. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesinde yönetim kurulu üyeliği, fakülte Kurulu üyeliği ile birçok komisyonda görev almıştır.

40 tanesi Science Citation Index’te taranan dergilerde olmak üzere 120 kadar yayını bulunmaktadır. Tamamlanmış 8 yüksek lisans tezi ve 6 doktora tezinin yöneticiliğini yürütmüş, proje yürütücüsü ve yardımcı araştırıcı olarak 8 TÜBİTAK projesinde görev yapmıştır.

Emir,  Nilüfer, Uludağ ve Gülhan isimleri verilen dört adi fiğ çeşidini; Kirazlı, Ulubatlı, Ürünlü ve Gölyazı isimli dört yem bezelyesini ve Gülşeker isimli şeker sorgumu çeşidini tek başına veya çalışma arkadaşları ile birlikte tescil ettirmiştir.

1983 yılında  “Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)” Teşvik Ödülü’nü,  TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 2000 yılı Bilim Ödülü’nü, 2001 yılında TÜBİTAK Hüsamettin Tuğaç Vakfı Araştırma Dalı 1. ödülünü kazanmıştır. Prof. Dr. Esvet AÇIKGÖZ, evli ve iki çocuğu bulunmaktadır.

 

Prof. Dr. H. Yavuz EMEKLİER

Sakarya’nın Pamukova İlçesi’nde 1953 yılında doğdu. İlk ve orta eğitimini Ankara’da tamamladı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Bölümü’nü 1976 yılında birincilikle bitirdi.

Eylül 1976’da Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü’ nün taşra kuruluşu; Konuklar D.Ü.Ç. Müdürlüğü’ ne (Konya) Bitkisel Üretim Şube Şefi olarak atandı. Aynı işletme içinde bulunan Konuklar Tarım Meslek Lisesi’nde de Meslek öğretmeni Tarla Tarımı dersleri verdi.

Ekim 1979’da Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Kürsüsü’nde doktora çalışmalarına başladı. Kamu sektöründe 5 yıl çalıştıktan sonra, Eylül 1981’de açılan sınavı kazanarak mezun olduğu Bölüme, Üniversite Asistanı olarak naklen atandı. TÜBİTAK tarafından TOAG KBTBAÜ-21 No’ lu proje ile desteklenen “ İç Anadolu’da Dane ve Silajlık Mısırın İkinci Ürün Olarak Yetiştirilmesi Olanakları ” adlı Doktora Tezini 1985 Temmuz ayında tamamladı.

Mayıs 1987’de IAMFE-ICARDA işbirliğinde yapılan Mekanizasyon Konferansı için Suriye’de, Ağustos-Eylül 1988’de Fransız FRASEMA mısır tohumculuk firmasının davetlisi olarak Fransa’da, Mart – Haziran 1989’da Uluslararası Tarım Merkezi’nin (International Agriculture Center) “ Uygulamalı Bitki Islahı Kursuna (Applied Plant Breeding Course) “ katılarak Hollanda’da bulundu. Daha sonra, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından 2 Mart – 28 Eylül 1992 tarihleri arasında düzenlenen “ Bitki Gen Kaynakları (Plant Genetic Resources) “ konulu grup eğitim kursuna katılarak, bireysel çalışmada bitki doku kültürlerinde dondurarak soğukta muhafaza (cryopreservation) ve Gen Bankası Yönetimi konusunda çalıştı, Japonya’nın çeşitli gen bankalarında incelemelerde bulundu. 2000 yılında Ankara Üniversitesi Osman Tosun Gen Bankası’nı kurdu. Ayrıca 2004 yazında Kanada’da, 2008 Mart’ında Meksika’da mısır ıslahı konusunda, 2009 Nisan’nında Avusturya ve Almanya’da enerji bitkileri, biyokütle enerjisi kongre ve fuarlarına katıldı. Ekim 2012’ de Çin’de Dünya Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kongresi’nde ülkesini tanıttı.

Yüksek Öğretim’de 2547 sayılı Yasanın Akademik Birimler teşkilatlanmasında; öğretim üyeliği, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çiftlik Müdür Yardımcılığı, AÜZF Tarım Bilimleri Dergisi Editörlüğü (1996-2001), Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde Dekanlık, A.Ü.Ziraat Fakültesi Fakülte Kurulu, Profesör Üyeliği görevlerinde bulundu. A.Ü. FBE Tarla Bitkileri ABD’da 20’den fazla yüksek Lisans ve Doktora tezine danışmanlık yaptı. TÜBİTAK’ca desteklenen 5 projede yönetici ve araştırmacı olarak görev aldı, TÜBİTAK Tarım Ormancılık Dergisinde mısır, çeltik ve sorgum bitkilerine ait çok sayıda makaleye hakemlik yaptı. TÜBİTAK’ca desteklenen TEYDEP projelerinde izleyici olarak görevlendirildi. 1985-2010 yılları arasında Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Çeşit Tescil Komitesinde görevde bulundu. Çok sayıda makale, bildiri ve kitap yazdı. Evli ve 2 çocuk babası olup, 15 Temmuz 2015 tarihinde kendi isteği ile emekliye ayrılmıştır.

 

Prof. Dr. Temel GENÇTAN

10.03.1950 tarihinde Ankara’da doğmuştur. 1961 yılında Ankara Yahya Galip Kargı İlkokulunu bitirmiş, 1964 yılında Ortaokulu ve 1967 yılında Liseyi Ankara Gazi Lisesi’nde tamamlamıştır. Aynı yıl ilk beş yıllık eğitim görmek üzere Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ne kaydolmuş ve 1972 yılında Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Bölümü’nden Ziraat Yüksek Mühendisi olarak mezun olmuştur.

Tarım Bakanlığı adına burslu olarak okuduğundan, 26 Eylül 1972 tarihinde yeni kurulan Iğdır Zirai Araştırma Enstitüsü’nde görevine, 1 Kasım 1972 tarihinde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Diploma Sonrası Yüksek Okulunda doktora eğitimine başlamıştır. 9 Şubat 1973 tarihinde açılan asistanlık sınavını kazanarak 1 Haziran 1973 tarihinde; Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Yetiştirme ve Islahı Kürsüsü’ne Asistan olmuştur. 1976 yılında, Bornova Topçu Tugayı’nda 3 aylık kısa dönem olarak askerlik görevini tamamlamıştır. 1977 yılında Prof. Dr. Hüseyin GÖKÇORA danışmanlığında “Ankara ekolojik koşullarında yetiştirilen bazı mısır çeşitlerinde toz verme ve döllenme periyodunun saptanması ile bunların pratik ve teknik önemi” konulu doktora tez çalışmasını tamamlayarak “Ziraat Doktoru” unvanını almıştır.

1982 yılında, A.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’ne Yardımcı Doçent olarak atanmıştır. 1983 yılında yeni kurulan Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü’nde Yrd. Doç. Dr. olarak; göreve başlamıştır. 1983 yılında “İki sıralı arpa çeşitlerinde verim ve verime etkili başlıca karakterler ve bunların kalıtımı” konulu Doçentlik Tezi ile Doçent olmuştur.

1988 yılında “Buğdayda başlıca verim komponentlerinde F1 melez gücünün (heterosis)  saptanması” konulu profesörlük takdim tezi ile Trakya Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’nde profesör olmuştur.

1989-2001 yılları arasında üç dönem Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Başkanı olarak ve 2001-2004 yılları arasında Tarla Bitkileri Bölümü Başkanı olarak görev yapmıştır. 17-21 Eylül 2001 tarihinde Tekirdağ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü tarafından, Tekirdağ’da düzenlenen Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi Başkanlığı’nı yürütmüştür.

2000-2006 yılları arasında TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Tekirdağ Şube Başkanlığı görevini yürütmüştür. Eylül 2006–Temmuz 2007 tarihleri arasında Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde Dekan olarak görev yapmıştır. 2-4 Mayıs 2013 tarihinde Tekirdağ’da düzenlenen Ekoloji 2013 Sempozyumu Başkanlığı görevini yürütmüştür. Danışmanlığında, 5 doktora, 22 yüksek lisans tezi tamamlanmıştır.

Yurtiçi ve yurtdışında yayınlanmış, 3’ü kitâp olmak üzere 83 yayını bulunmaktadır.

Halen Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Prof. Dr. Temel GENÇTAN evli ve 2 çocuk babasıdır.

 

Prof. Dr. Ali Servet TEKELİ

01.01.1946 yılında Mersinin Tarsus ilçesinde doğmuştur. 1958’de Sakarya İlkokulundan mezun olduktan sonra Tarsus Lisesinin orta ve Lise kısmını 1964 yılında bitirmiştir. 1966-67 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ne kaydolmuş ve 1972 yılında Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Bölümü’nden Ziraat Yüksek Mühendisi olarak mezun olmuştur.

Tarım Bakanlığı adına burslu olarak okuduğundan, 30.09.1972 tarihinde Karadeniz Bölge Zirai Araştırma Enstitüsüne Ziraat Yüksek Mühendisi olarak atanmıştır. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Diploma Sonrası Yüksek Okulunda doktoraya başlamıştır. Mart 1974 yılında Ankara Çayır Mera Zootekni Araştırma Enstitüsüne tayin olunmuştur. Doktora çalışmasını yürütürken açılan asistanlık sınavını kazanarak Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Çayır Mera Yem Bitkileri Kürsüsüne asistan olarak atanmıştır. 1975 yılında kısa dönem askerlik görevini İzmir Bornova’da yapmıştır. Prof Dr. Ömer BAKIR danışmanlığında hazırlamış olduğu “Orta Anadolu Koşullarında Sun’i Mer’a Tohum Karışımlarının Ekim Metodları Üzerinde Araştırmalar” konulu doktora tezi Prof. Dr. Şahabettin ELÇİ ve Prof. Dr. A. Remzi AKYILDIZ’ ın raporlarıyla kabul edilerek 08.03.1977 tarihinde Ziraat Doktoru” unvanını almıştır. 1982 yılında kısa süreli yardımcı doçent olarak görev yapmış ve Farklı Biçim Yüksekliklerinin Kılçıksız Brom (Bromus inermis Leyss.) ve Mavi Ayrık (Agropyron intermedium (Host) Beauv.)’ta kök ve toprak üstü organlarının gelişmeleri üzerine etkileri konulu tezi ile Nisan 1983 yılında doçent 31 Aralık 1988 tarihinde Profesör unvanını almıştır.

Ekim 1998 de “Trakya Üniversitesi Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü” olarak atanmış ve bu görevi 21 Ekim 2004 tarihine kadar sürdürmüştür.

1983–1996 yılları arasında Yardımcı doçent, Doçent ve Profesör temsilcisi olarak kesintisiz fakülte kurulu üyeliği, 1983-2008 yılları arasında Tekirdağ Ziraat Fakültesi ve Namık Kemal Üniversitesi kurma ve yaşatma derneğinde yönetim kurulu üyeliği ve ikinci başkanlık görevini yürütmüştür. 2004-2008 yıları arasında bölüm başkanlığı ve Fen Bilimleri Enstitüsü ana bilim dalı başkanlığı, 2008-2012 ÖSYM Tekirdağ İl temsilcisi ve Anadolu Üniversitesi Tekirdağ İl koordinatörlüğü görevini yapan Prof. Dr. A. Servet TEKELİ halen bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Danışmanlığında, 2 si doktora olmak üzere çok sayıda yüksek lisans tezi tamamlanmıştır. Yurtiçinde yayınlanmış, üç ders notu, bir uygulama kılavuzu ve bir kitap dışında yurt içi ve yurt dışı dergilerde yayınlanmış çok sayıda yayını bulunmaktadır. Prof. Dr. A. Servet TEKELİ, evli ve 1 çocuk babasıdır.

 

Prof. Dr. Özer KOLSARICI

09.11.1949 tarihinde Ankara’da doğmuştur. İlk ve orta öğretimini Ankara’da tamamlamış, 1967’de Ankara Gazi Lisesini bitirmiştir. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ne kaydolmuş ve 1972 yılında Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Bölümü’nden Ziraat Yüksek Mühendisi olarak mezun olmuştur. 28.09.1972 tarihinde, Tarım Bakanlığı, Eskişehir Zirai Araştırma Enstitüsü’ne ziraat yüksek mühendisi olarak atanmıştır. 1974 yılında doktora çalışmalarını sürdürebilmek amacıyla Akdeniz Bölge Zirai Araştırma Enstitüsü’ne naklen atanmıştır.

Kasım 1976’da açılan asistanlık imtihanını kazanarak 1977 Ocak ayında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Endüstri Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Kürsüsüne asistan olarak atanmıştır. “Yerfıstığının Toprak Üstü Organlarının Değişik Zamanlarda Biçilmesinin Tane ve Yağ Verimi ile Tanenin Nitelik ve Niceliğine Etkileri ” konulu doktora tez çalışmasını Mart 1977 de tamamlayarak “Ziraat Doktoru” unvanını almıştır.

11.05 – 31.10.1977 tarihleri arasında Göttingen Ziraat Fakültesi ile müşterek yürütülen Kolza projesi kapsamında Göttingen Ziraat Fakültesi Bitki Yetiştirme ve Islahı Bölümünde Prof. Dr. Gerhard Röbbelen’in yanında 6 ay süre ile yağ ve yağ asitleri konusunda çalışmış, daha sonra 1981 yılında 18 ay süreyle DAAD bursu ile aynı bölümde kolzada agronomi ve ıslah konularında çalışmalar yürütmüştür.

12.11.1982 tarihinde “Sentetik olarak elde edilen amphidiploid kolza (Brassica napus L.) tohumlarının glilozit içeriklerinin saptanması” konulu çalışmasını tamamlayarak Doçent unvanını almıştır. 22.11.1984 tarihinde Yard. Doç. Dr. kadrosuna atanmıştır.

1982 – 1983 yıllarında 2547 sayılı YÖK yasasının 41. Maddesi gereğince Dicle Üniversitesi Urfa Ziraat Fakültesi’ne rotasyonla görevlendirilmiştir. 08.09.1988 tarihinde profesörlüğe yükseltilmiştir. 1995 yılında 15 gün süre ile Danimarka’da, 1996 yılında 20 gün süre ile Mısır’da görevli olarak bulunmuştur.

23.07.1984 – 17.03.1994 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkan Yardımcısı, 20.09.1988 – 22.09.1991 tarihleri arasında Ziraat Fakültesi Muayene Komisyon Başkanı, 22.03.1991 – 07.12.1992 tarihleri arasında Ziraat Fakültesi Yayın Komisyonu Üyesi, 25.09.1991 – 10.10.1994 tarihleri arasında A.Ü. Ziraat Fakültesi, Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, 24.01.1994 – 15.09.2012 tarihleri arasında A.Ü. Ziraat Fakültesi yurt dışı görevlendirme kurulu üyesi, 04.03.2011 – 28.12.2012 tarihleri arasında A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü olarak görev yapmıştır.

Danışmanlığında, 6 doktora, 30 yüksek lisans tezi tamamlanmıştır.

Yurtiçi ve yurtdışında yayınlanmış, 7’si kitâp olmak üzere 80 yayını bulunmaktadır.

Prof. Dr. Özer KOLSARICI, evli ve iki kız babasıdır. 10.11.2016 tarihi ile hocamız emekli olmuştur.

 

Prof. Dr. A. Murat ÖZGEN

19.10.1951 tarihinde Kayseri’de dünyaya gelmiştir. 1970-1975 yılları arasında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinde okumuştur. 1975-1979 yılları arasında Eskişehir Zirai Araştırma Enstitüsü Buğday Islahı Biriminde Ziraat Yüksek Mühendisi olarak görev almıştır. 1979 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Yetiştirme ve Islahı Kürsüsünde açılan asistanlık sınavını kazanarak Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Doktorasını 1982 yılında tamamlamıştır ve 1986 yılında Yardımcı Doçent olmuştur. Doçent Dr. ünvanını 1988 yılında alan Murat Özgen 1993 yılında da Profesör’lük ünvanını almıştır. Prof. Dr. A Murat ÖZGEN 16.08.2017 tarihi itibarıyla emekli olmuştur. Evli ve bir kız babasıdır.